Zmiany w wykazie prac wzbronionych kobietom

Zmiany w wykazie prac wzbronionych kobietom

 

W obecnym stanie prawnym przepisy Kodeksu pracy przewidują szeroką ochronę kobiet wykonujących pracę. Niemniej jednak zbliżają się w tym zakresie dość doniosłe zmiany. Ustawodawca planuje bowiem zmienić treść art. 176 Kodeksu pracy, tak aby dotyczył on jedynie kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią.

W obecnym brzmieniu przepis ten odnosi się do wszystkich kobiet. Stanowi, że nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Wykaz tych prac określiła Rada Ministrów w drodze rozporządzenia z 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. Brzmienie tego przepisu może budzić wątpliwości w kontekście zapewnienia równouprawnienia płci, w tym w zakresie dostępu do zatrudnienia.

Po zmianach przepis ten będzie stanowił, iż kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na zdrowie kobiet, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią. Wykaz tych prac, które będę mogły mieć niekorzystny wpływ na zdrowie kobiet, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią, określi w rozporządzeniu Rada Ministrów, kierując się aktualną wiedzą na temat wpływu warunków wykonywania pracy i czynników środowiska pracy na zdrowie kobiet, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią.

Nie oznacza to, że kobiety przestaną być chronione przed nadmiernym wysiłkiem fizycznym w pracy. Zagadnienie to, które dotychczas było uregulowane we wskazanym wyżej rozporządzeniu, zostanie przeniesione do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych, które to rozporządzenie również zostanie zmienione.

32_33_4

 

Leave a Reply