Zmiana przepisów dot. operatorów żurawi

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybko montujących zostało podpisane. Zdecydowana większość rozwiązań zacznie obowiązywać z upływem 3 miesięcy od dnia jego ogłoszenia, czyli tuż po połowie lutego 2019 roku, bo rozporządzenie opublikowane ma zostać najpóźniej 19 listopada 2018 roku.

zurawie

Obecnie brak jest regulacji prawnej dotyczącej pracy przy obsłudze żurawi. Odkąd w 2013 r. uchylone zostało rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz zdrowia z 20.03.1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi, nie wydano innego aktu prawnego regulującego problematykę.

Praca operatora żurawia wykonywana jest w szczególnie trudnych warunkach. Jest on narażony na znaczne obciążenia fizyczne i psychiczne. To w szczególności praca na wysokości, zmienne warunki atmosferyczne, hałas, wibracje, czynniki chemiczne, pyły, wymuszona (pochylona) pozycja ciała. Rozporządzenie zapewni operatorom żurawi bezpieczne warunki pracy, które uwzględniają specyfikę wykonywanego przez nich zawodu. Dokument daje podstawę prawną do kontroli przestrzegania przepisów dotyczących warunków pracy tych osób.

Czynności operatora żurawia nie mogą być wykonywane dłużej niż 8 godzin na dobę

Niedopuszczalne jest obsługiwanie żurawia, jeżeli temperatura w kabinie żurawia jest niższa niż 18 C albo wyższa niż 28 C

Obowiązek wyposażenia kabiny żurawia m.in.:­

1)   w urządzenie umożliwiające odczytanie wartości temperatury w kabinie,

2)   urządzenie umożliwiające odczytanie prędkości wiatru na wysokości wysięgnika żurawia,­

3)   urządzenia komunikacyjne umożliwiające operatorowi łączność z sygnalistą,­

4)   zapewnienie odpowiedniego oświetlenia na terenie pracy żurawia,­

5)   sygnalizator dźwiękowy przeznaczony do ostrzegania przed zagrożeniami związanymi z przemieszczaniem ładunku.

Niedopuszczalne jest wykonywanie tych samych czynności jednocześnie przez operatora, sygnalistę lub hakowego.

Przytrzymywanie zaczepionego ładunku przez hakowego dopuszczalne jest z zastosowaniem wyłącznie odpowiednich środków, które umożliwią nadanie ładunkowi właściwego kierunku.

Obowiązek montażu windy lub zapewnienie innej drogi dotarcia (pomost łączący budynek z żurawiem) przy żurawiach, w których kabina usytuowana jest na wysokości równej 80 m lub wyższej. Obowiązek zapewnienia książki dyżurów w każdym żurawiu, którą ma prowadzić operator.

Niedopuszczalne jest przenoszenie ładunku spoza i na teren pracy żurawia, bez wcześniejszego oznaczenia i zabezpieczenia tego terenu przed dostępem osób nieupoważnionych.

Obowiązek zrozumiałej komunikacji pomiędzy sygnalistą i hakowym.

Zakaz obsługiwania żurawia przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s przy transportowaniu ładunków wielkowymiarowych oraz w innych przypadkach przy prędkości wiatru w porywach powyżej 15 m/s chyba, że producent określił w instrukcji żurawia inne dopuszczalne wartości.

Większość zmian wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1)   wyposażenia kabiny żurawia oraz oświetlenia terenu pracy żurawia, które wchodzą w życie po 6 miesiącach,

2)   obowiązku zapewnienia windy lub innej formy dotarcia do kabiny żurawia które wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy.

Okresy przejściowe wprowadzono, by umożliwić przedsiębiorcom i pracownikom przygotowanie się do wprowadzenia w życie nowych przepisów.

 

Leave a Reply