Zaświadczenia kwalifikacyjne UDT

40497-1_1Nie każde urządzenie w zakładzie pracy może być obsługiwane przez każdego pracownika. Część z urządzeń wymaga posiadania zaświadczenia wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego.

Zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w ich zakresie muszą posiadać osoby:

  1. obsługujące i konserwujące urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu;
  2. wykonujące czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz przeróbkę plastyczną i obróbkę cieplną w toku wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu oraz wytwarzania elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń;

 

Urząd Dozoru Technicznego sprawdza kwalifikacje osób zgodnie z:

  1. ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125)
  2. rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849), zmienionym rozporządzeniem z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 426), wydanym na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym.

 

1. Urządzenia techniczne, przy których obsłudze wymagane jest posiadanie kwalifikacji:

2. Urządzenia techniczne, przy których konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji:

          suwnice, żurawie, wciągarki i wciągniki, z wyjątkiem urządzeń z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów,

          układnice do składowania ładunków w magazynach,

           układarki do układania torów,

          dźwigi, z wyjątkiem dźwigów osobowych, dźwigów towarowych ze sterowaniem zewnętrznym, dźwigów towarowych małych i urządzeń do transportu osób niepełnosprawnych,

          wyciągi towarowe i wyciągi statków,

          podesty ruchome, z wyjątkiem załadowczych podestów burtowych,

          dźwignice linotorowe,

          urządzenia do manipulacji kontenerami,        osobowe i towarowe koleje linowe oraz wyciągi narciarskie,

          pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych,

          zbiorniki stałe z zespołami napędowymi na skroplone gazy węglowodorowe oraz zbiorniki przenośne o pojemności powyżej 350 cm3— w zakresie napełniania,

          urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,

           wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia.

           suwnice, żurawie, wciągarki i wciągniki,

         układnice do składowania ładunków w magazynach,       układarki do układania torów,

           dźwigi,

           wyciągi towarowe i wyciągi statków,

           podesty ruchome,

          dźwignice linotorowe,

  dźwigniki (podnośniki), z wyjątkiem dźwigników stanowiących fabryczne wyposażenie pojazdów oraz mechanizmów wywrotu skrzyń ładunkowych pojazdów i mechanizmów pochylania stołów technologicznych,

          urządzenia do manipulacji kontenerami,

          przenośniki osobowe i towarowe,        

  osobowe i towarowe koleje linowe oraz wyciągi narciarskie,

    pomosty ruchome z zespołem napędowym w przystaniach promowych,

     wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia.

Leave a Reply