Zaniechania pracodawcy i jego odpowiedzialność

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

Z dnia 03.12.2015 roku

Sygn. III APa 11/15

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest nie tylko zapoznanie pracownika z ogólnymi przepisami i zasadami bhp, ale przede wszystkim prewencyjne wskazanie na konkretne zagrożenia występujące na stanowisku pracy, na którym pracownik będzie wykonywał swoje obowiązki pracownicze ˗ stwierdził Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z 3 grudnia 2015 roku.

 

Powołane orzeczenie zapadło w sprawie przeciwko pracodawcy o zapłatę zadośćuczynienia z tytułu wypadku przy pracy.

Powód był zatrudniony w niepublicznej uczelni zawodowej jako pracownik gospodarczy. W dniu wypadku otrzymał polecenie wejścia na dach budynku łącznika i usunięcie zalegającego tam śniegu. Pod ciężarem powoda dach zarwał się, a powód spadł z wysokości co najmniej 6 m na betonową posadzkę. W wyniku upadku poszkodowany doznał licznych obrażeń wewnętrznych, stwarzających stan bezpośredniego zagrożenia życia.

Broken_leg

Powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy uznał zdarzenie za wypadek przy pracy. Jako jego przyczynę wskazano: zarwanie się świetlika łączącego hale oraz wykonywanie pracy bez środków ochrony indywidualnej. Stwierdzono jednocześnie naruszenie przez pracodawcę przepisów prawa pracy, w tym przepisów i zasad bhp. W szczególności powód nie został skierowany na badania lekarskie upoważniające do pracy na wysokości, nie przeszedł stosownego szkolenia bhp ani nie udostępniono mu sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem.

Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądził na rzecz powoda 135.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. W ocenie sądu, pozwany zakład pracy ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność za powstałe u powoda obrażenia ciała, trwały uszczerbek na zdrowiu oraz związane z nim cierpienia fizyczne i psychiczne. Zarzut niezapewnienia poszkodowanemu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy uznano tym samym za w pełni uzasadniony.

Apelację wniósł pracodawca, domagając się uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania sądowi I instancji z uwagi na niewyjaśnienie istoty sprawy.

Sąd apelacyjny uznał apelację za bezzasadną, przypominając, że podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a więc także prewencyjne wskazanie na konkretne zagrożenia występujące na danym stanowisku pracy.

W tej sprawie stawiany pracodawcy zarzut niedopełnienia podstawowych obowiązków w dziedzinie bhp uzasadnia zlecenie uprzątnięcia śniegu z dachu pracownikowi, który nie posiadał zaświadczenia lekarskiego o zdolności do wykonywania pracy na wysokości, nie przeszedł przeszkolenia z zasad bhp w zakresie takiej pracy i nie został wyposażony w odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

Pozwany był zobowiązany nie tylko do ustnego zakazania pracownikowi wejścia na świetlik, ale również takiego zabezpieczenia tego miejsca, że pracownik nie mógłby na to miejsce wejść. Odpowiedzialność pracodawcy za skutki wypadku przy pracy uwarunkowana jest wykazaniem, iż w konkretnych okolicznościach faktycznych praca została zorganizowana nieprawidłowo, a pracodawca nie rozpoznał istniejących realnie zagrożeń, wobec czego pracownik nie miał o nich żadnej wiedzy, czy też takie zagrożenia nie zostały zniwelowane, przez co nastąpiło narażenie życia i zdrowia.

Sąd uznał, że żądanie wypłaty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w związku z wypadkiem przy pracy było uzasadnione. W rezultacie Sąd Apelacyjny apelację oddalił.

 

Leave a Reply