Zagrożenia pożarowe w szkołach

Potencjalne źródła powstania pożaru w szkołach mogą wynikać z następujących przyczyn:

 

1)       Nieprzestrzegania kategorycznego zakazu palenia tytoniu i posługiwania się ogniem otwartym w pomieszczeniach objętych zakazem;

2)       Rzucania niedopałków papierosów na materiały palne lub w ich pobliżu;

3)       Nieprawidłowego obchodzenia się z cieczami łatwopalnymi (benzyną, pastami i rozpuszczalnikami do czyszczenia parkietów itp.)

4)       Niewłaściwej eksploatacji instalacji elektrycznej w szczególności naprawiania bezpieczników przez osoby nieuprawnione lub przeciążenia jej;

5)       Użytkowania prowizorycznych odbiorników i instalacji elektrycznych związanych z profilem działalności szkoły;

6)       Niewłaściwego użytkowania i posługiwania się materiałami łatwopalnymi, niezgodnie z instrukcją fabryczną lub regulaminem pracowni chemiczno-fizycznej;

7)       Nieprawidłowego prowadzenia prac spawalniczych w czasie napraw instalacji ogrzewczych;

8)       Nieprawidłowego i nieostrożnego obchodzenia się z przenośnymi odbiornikami energii elektrycznej;

9)       Zwarcia w instalacjach i urządzeniach elektrycznych powstałych w pracowniach i pomieszczeniach budynku na skutek: prowizorycznych połączeń, braku wymaganych okresowych badań instalacji w budynku, przekroczeniu dopuszczalnych obciążeń, nie instalowaniu prawidłowych zabezpieczeń przeciążeniowych, uziemień, zerowań itp.;

10)   Umyślnego spowodowania pożaru w celu zatarcia przestępstwa;

11)   Nieprzestrzegania obowiązujących uwarunkowań z zakresu ochrony przeciwpożarowej podczas remontu – zmian zagospodarowania i przeznaczenia pomieszczeń;

12)   Stosowania na osłony punktów świetlnych materiałów palnych z wyjątkiem materiałów trudnozapalnych umieszczonych w odległości, co najmniej 0,05 m od żarówki;

13)   Prowizorycznych kuchenek do przygotowania lub podgrzewania posiłków z wykorzystaniem elektrycznych i gazowych płytek, bez zachowania warunków ochrony przeciwpożarowej;

14)   Przegrzania oleju roślinnego w urządzeniach smarzalniczych – gazowych i elektrycznych;

15)   Uwolnienia w pomieszczeniu kuchni nadmiernej ilości gazu palnego poprzez nieszczelność, awarię urządzeń gazowych (dotyczy butli) lub zaniedbanie pracowników.

Przyczyny rozprzestrzeniania się pożaru mogą wyniknąć na skutek:

1)       Palnych elementów wystroju wnętrz pomieszczeń szkolnych;

2)       Nagromadzenia nadmiernej ilości palnych materiałów i opakowań w pomieszczeniach magazynowych i pracowniach;

3)       Braku podręcznego sprzętu przeciwpożarowego do likwidacji pożaru w zarodku lub nieumiejętności posługiwania się tym sprzętem przez pracowników, nauczycieli i uczniów szkoły;

4)       Nieznajomości zasad i sposobu likwidacji pożaru w pierwszej fazie jego trwania;

5)       Braku umiejętności alarmowania straży pożarnej w przypadku powstania pożaru.

Po?ar budynku socjalnego

ZAGROŻENIE ŻYCIA LUDZKIEGO

Zgodnie z postanowieniem § 209 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) budynki szkół kwalifikują się do kategorii ZL III zagrożenia ludzi, ze względu na obecność uczniów. Na zagrożenie życia ludzkiego w przypadku powstania pożaru w pomieszczeniach szkoły wpływają następujące czynniki:

1)       Zmniejszenie szerokości ciągów komunikacyjno-ewakuacyjnych poprzez: ustawienie na nich mebli, materiałów związanych z działalnością szkoły itp. przedmiotów, wykonywanie wygrodzeń z materiałów palnych.

2)       Niezgody z kierunkiem ewakuacji, kierunek otwierania drzwi ewakuacyjnych.

3)       Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe otwarcie.

4)       Układanie na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, palnych wykładzin podłogowych i palnego wystroju.

5)       Nie zapewnienie oświetlenia ewakuacyjnego w przypadku pracy zmianowej szkoły w porze nocnej.

6)

ZADANIA I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA MOŻLIWOŚCI POWSTAWANIA POŻARU ORAZ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.) odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa ludzi ponosi DYREKTOR SZKOŁY. Do podstawowych zadań i obowiązków w myśl powyższego artykułu należy:

1)       Zapewnienie wymaganych przepisami prawa warunków ochrony przeciwpożarowej w zakresie bezpieczeństwa osobistego ludzi, wymagań budowlanych i instalacyjnych oraz innych.

2)       Wyposażenie budynku w niezbędny sprzęt i urządzenia zabezpieczeń przeciwpożarowych.

3)       Zapewnienie pracownikom, nauczycielom i uczniom bezpiecznych warunków ewakuacji na wypadek powstania pożaru.

4)       Przygotowanie pomieszczeń szkolnych do prowadzenia akcji ratowniczej na wypadek powstania pożaru.

5)       Utrzymanie w stanie technicznie sprawnym instalacji i urządzeń będących na wyposażeniu szkoły.

6)       Bieżącego dokonywania uzupełnień i napraw instalacji oraz urządzeń mogących spowodować powstanie pożaru w skutek braków w wyposażeniu urządzeń lub wadliwego ich działania.

7)       Dopilnowanie, aby drogi komunikacyjno-ewakuacyjne nie były zastawione meblami lub innymi przedmiotami związanymi z działalnością szkoły.

8)       Sprawowanie nadzoru nad pracownikami, nauczycielami i uczniami w zakresie przestrzegania przez nich warunków bezpieczeństwa pożarowego.

9)       Odpowiedzialność za realizację powyższych obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do obiektów oświatowych przejmuje – w całości lub w części – ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W przypadku gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.

 

 

Leave a Reply