Wypadek przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy, którzy ulegną wypadkowi przy pracy mogą otrzymać takie same świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego jak pracownicy. Opłacanie składki na ubezpieczenie wypadkowe umożliwia ubieganie się o zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego a po zakończeniu leczenia – o jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu. Osoba prowadząca działalność gospodarczą obowiązkowo podlega z tego tytułu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu oraz wypadkowemu, natomiast do ubezpieczenia chorobowego może przystąpić dobrowolnie. Nawet jeśli przedsiębiorca nie przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, a opłaca terminowo składki na ubezpieczenia społeczne w tym składkę na ubezpieczenie wypadkowe – przysługują mu świadczenia przewidziane ustawą wypadkową. Ubezpieczenie wypadkowe daje właścicielowi firmy pewność, że jeśli ulegnie wypadkowi przy pracy, otrzyma z ZUS odszkodowanie. Przyznanie świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie jest zależne od czasu, w którym przedsiębiorca prowadzi swoją działalność gospodarczą oraz jak długo podlega ubezpieczeniu wypadkowemu.

 

Co należy zrobić?

Jeśli przedsiębiorca ulegnie wypadkowi przy pracy, musi niezwłocznie zawiadomić o tym ZUS, ponieważ to urzędnik sporządza kartę wypadku. Jeśli to możliwe, najlepiej osobiście, wraz z ewentualnymi świadkami wypadku i dokumentacją medyczną należy zgłosić się do najbliższej jednostki ZUS, na salę obsługi (punkt emerytalno-rentowy) i zawiadomić o wypadku przy pracy. Urzędnik zada szereg pytań, przesłucha świadków i sporządzi kartę wypadku. Przedsiębiorca otrzyma jeden egzemplarz.

trojkat-wypadek_22573128 (1)

Jakie świadczenia otrzyma przedsiębiorca?

Prawo do zasiłku chorobowego z tytułu wypadku przysługuje bez okresu wyczekiwania tzn. od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne przysługują w wysokości 100% podstawy wymiaru. Podstawą wymiaru jest przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe. Przedsiębiorca, który w wyniku wypadku przy pracy doznał długotrwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu może otrzymać jednorazowe odszkodowanie. Za trwały uszczerbek na zdrowiu uznaje się takie naruszenie sprawności organizmu nierokujące poprawy. Za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, na okres przekraczający 6 miesięcy, które może ulec poprawie. Kwota odszkodowania ustalana jest indywidualnie w zależności od tego jak dużego uszczerbku na zdrowiu doznał poszkodowany przedsiębiorca. Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu dokonuje się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji. Wysokość odszkodowania nie jest zależna od wysokości opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne. Nie ma znaczenia czy przedsiębiorca opłaca preferencyjne składki ZUS, czy sam ustala indywidualną podstawę. Przedsiębiorca, który uległ wypadkowi, aby mógł otrzymać jednorazowe odszkodowanie musi złożyć w ZUS wniosek o odszkodowanie wraz z dokumentacją medyczną i zaświadczeniem ZUS-N-9 sporządzonym przez lekarza prowadzącego. Ważne, aby w zaświadczeniu była informacja o zakończeniu leczenia i rehabilitacji. Poszkodowany zostaje skierowany na badanie do lekarza orzecznika, który określa procent powstałego uszczerbku na zdrowiu. W ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika, ZUS wydaje decyzję, w której przyznaje odszkodowanie lub odmawia jego przyznania.

 

Leave a Reply