Wypadek przed rozpoczęciem pracy

Na wstępie należy rozróżnić pojęcia wypadek w drodze do pracy oraz wypadek w pracy.

Za wypadek w drodze do pracy należy uznać takie zdarzenie kiedy pracownik opuszcza swoje miejsce zamieszkania i podąża do pracy – czyli do granicy wejścia na teren zakładu pracy. Zaś wypadek w pracy należy zakwalifikować takie zdarzenie kiedy pracownik doznaje wypadku, na terenie zakładu pracy, w miejscu pracy. Droga z pracy do domu kończy się z chwilą przekroczenia progu domu, w którym zamieszkuje się. Czyli pracownik wracając z pracy do domu, po przekroczeniu progu domu i podążając do pracy pozostaje on w związku z pracą. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że droga ta zaczyna się z chwilą opuszczenia przez pracownika drzwi domu (mieszkania), w którym mieszka, lub bramy zakładu pracy i kończy się również na granicy terenu władztwa zakładu pracy, czy też progu domu (mieszkania) pracownika. Droga z pracy do domu zaczyna się z chwilą opuszczenia bramy zakładu pracy i kończy się z chwilą przekroczenia progu domu, w którym zamieszkuje pracownik (wyrok Sądu Najwyższego z 24.01.1997 r., II UKN 57/96, OSNP 1997/18/347).

parking4

Zdarzenie któremu ulega pracownik będąc na terenie zakładu pracy należy uznać za wypadek w pracy. Podobnie ustosunkował się Sąd Najwyższy w wyroku z 20.11.2014 r.,I UK 120/14, lex nr1552138 mówiący, że droga do pracy rozpoczyna się z chwilą opuszczenia przez pracownika mieszkania (zamknięcia drzwi domu) i kończy się na granicy terenu władztwa zakładu pracy, natomiast droga z pracy do domu rozpoczyna się po przekroczeniu bramy zakładu pracy i wiedzie do progu domu (mieszkania) pracownika. Za wypadki przy pracy można uznać takie zdarzenia, które pozostają z nią w związku miejscowym, czasowym bądź funkcjonalnym. Czynność zaś przemieszczania się pracownika do wyjścia z zakładu pracy, po zakończeniu wykonywania obowiązków pracowniczych, pozostaje w związku miejscowym, czasowym i funkcjonalnym z wykonywaniem przez niego zwykłych czynności pracowniczych.

Zatrudniony jeśli uległ wypadkowi na terenie zakładu jeszcze przed faktycznym rozpoczęciem pracy, także ma prawo do jednorazowego odszkodowania. Znaczenie ma więc to, że pracownik znajduje się już (jeszcze) na terenie zakładu pracy (uchwała Sądu Najwyższego z 30.10.2002 r., III UZP 6/12, OSNP 2013/13-14/158).

Jeśli nastąpił wypadek w pracy, na terenie zakładu pracy pracodawca powinien powołać zespół powypadkowy aby odniósł się do danego zdarzenia. Zatem, realizacja przez pracodawcę obowiązku wynikającego z art. 234 § 1 Kodeksu pracy w zakresie ustalenia w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, czy wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy, dotyczy powołania zespołu powypadkowego. Oznacza to, że pracodawca nie jest uprawniony do samodzielnego dokonywania kwalifikowania zdarzenia wypadkowego dotyczącego pracownika przy uwzględnieniu pojęć zawartych w art. 3 ust. 1, 2, i 3 ustawy z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 10.02.2017 r., I OSK 3428/15, lex nr 2301706.

 

Leave a Reply