Wydzielenie stref niebezpiecznych

Przedsiębiorstwa powinny dążyć do zapewnienia bezpieczeństwa na stanowiskach pracy co jest niezbędne do zmniejszenia ryzyka wypadków, które często mogą się okazać kosztowne.

Prawie jedna czwarta wszystkich śmiertelnych wypadków przy pracy jest spowodowana przez poślizgnięcia, potknięcia i upadki, których w wielu sytuacjach można byłoby uniknąć stosując proste i tanie, ale efektywne rozwiązania prewencyjne.

Jednym ze sposobów zwiększających bezpieczeństwo jest oznaczenie oraz, tam gdzie to możliwe, skuteczne odgrodzenie miejsc stwarzających ryzyko wypadku.

7e401582bc378081b5c5360774c91e11

Typowe rozwiązania obejmują:

  • Zapobieganie dostępu do przejść podczas pracy wózków widłowych
  • Odgrodzenie miejsc podczas prowadzenia prac konserwacyjnych lub sprzątania.
  • Odgrodzenie miejsc pracy na wysokościach
  • Zabezpieczenie wykopów, otwartych studzienek, włazów
  • Ograniczenie wstępu do obszaru zanieczyszczonego wyciekiem
  • Wskazanie innych miejsc niebezpiecznych
  • Zapewnianie wizualnych komunikatów ostrzegawczych w celu poprawy bezpieczeństwa na całym stanowisku
  • Wydzielanie stref ważnych z punktu widzenia procesu produkcyjnego, np. określenie stref EPA (Electrostatic Protected Area).

Obowiązek wydzielania miejsc szczególnie niebezpiecznych na stanowiskach pracy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

Wybrane fragmenty w/w rozporządzenia dotyczące obowiązku wydzielania miejsc niebezpiecznych:

DZIAŁ II

Obiekty budowlane i teren zakładu pracy

§ 6. 1. Miejsca w zakładzie pracy, w których występują zagrożenia dla pracowników, powinny być oznakowane widocznymi barwami lub znakami bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia i w Polskich Normach.

2. Jeżeli oznakowanie, o którym mowa w ust. 1, nie jest wystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracownika, miejsca niebezpieczne powinny być wyłączone z użytkowania poprzez ich odpowiednie wygrodzenie lub w inny sposób.

3. Otwory i zagłębienia powinny być zamknięte odpowiednimi pokrywami, a jeżeli jest to niemożliwe — właściwie ogrodzone i oznakowane.

5. Na drogach — w miejscach, w których możliwe jest niespodziewane wtargnięcie pieszych, w szczególności przed bramami, drzwiami i przejściami, należy ustawić barierki lub zastosować inne skuteczne środki ochronne.

Rozdział 3

Obsługa i stosowanie maszyn, narzędzi i innych urządzeń technicznych

§ 58. 3. Maszyny niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie powinny być wycofane z użytkowania oraz wyraźnie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie.

Rozdział 6

Prace szczególnie niebezpieczne

§ 82. Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części w miejscach przebywania pracowników zatrudnionych przy innych pracach lub działania maszyn i innych urządzeń technicznych powinny być organizowane w sposób nie narażający pracowników na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.

§ 83. 3. Teren prowadzenia robót, o których mowa w § 82, powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.).

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW l SYGNAŁÓW BEZPIECZEŃSTWA

Rozdział 3

Wymagania dotyczące oznaczania przeszkód, niebezpiecznych miejsc i dróg

§ 12. 1. Miejsca w zakładzie pracy, do których pracownicy mają dostęp podczas pracy, a w których istnieje ryzyko kolizji z przeszkodami, upadku lub spadania przedmiotów, powinny być oznakowane skośnymi pasami — na przemian żółtymi i czarnymi lub czerwonymi i białymi.

3. Żółte i czarne lub białe i czerwone pasy powinny być narysowane pod kątem około 45º i powinny mieć zbliżone wymiary.

 

Leave a Reply