Odmowa przestrzegania przepisów BHP

Wyrok SN z dnia 19 kwietnia 2006 r. Sygn. akt II PK 304/05 Odmowa potwierdzenia przez pracownika na piśmie, że został zapoznany z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy nie jest równoznaczna z odmową ich przestrzegania. UZASADNIENIE Powód Piotr S. domagał się przywrócenia do pracy w pozwanej Kopalni Węgla Brunatnego ,,T.” SA w B. W uzasadnieniu ...

Prace w niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych

Prace w niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych
Prace w niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych Grupę prac szczególnie niebezpiecznych stanowią roboty wykonywane w zbiornikach, kanałach, studniach, studzienkach kanalizacyjnych, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, do których wejście odbywa się przez włazy lub otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposób utrudnione. W przypadku realizacji omawianych prac istnieje obowiązek określenia szczegółowych wymagań ...

Czynniki zewnętrzne a choroba zawodowa

Czynniki zewnętrzne a choroba zawodowa
Przed odpowiedzialnością za chorobę zawodową pracownika pracodawca może się skutecznie bronić, podnosząc argument o przyczynieniu się czynników zewnętrznych lub samego pracownika do powstania choroby – stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 22 kwietnia 2015 r., II PK 170/14, Lex nr 1681882. Rozstrzygnięcie to wydano w sprawie o odszkodowanie, wynagrodzenie, rentę uzupełniającą i zadośćuczynienie, których od ...

Zalecane szczepienia ochornne

Zalecane szczepienia ochornne
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.) – dalej u.z.z.l., osoby lub grupy osób mogą poddawać się szczepieniom ochronnym przeciw chorobom zakaźnym, innym niż szczepienia obowiązkowe, zwanym dalej „zalecanymi szczepieniami ...

Bezpieczeństwo w magazynie

Bezpieczeństwo w magazynie
Każdy pracownik magazynu z pewnością miał styczność z przepisami BHP, które określają, w jaki sposób należy postępować aby praca była wykonywana w sposób niezagrażający życiu lub zdrowiu pracownika, oraz definiują warunki, w których dana praca powinna być wykonywana. Niestety, bardzo często na przepisy te patrzy się z lekkim przymrużeniem oka lub jak na zwykłą teorię, ...

Bezpieczna obsługa wózka widłowego

Bezpieczna obsługa wózka widłowego
Wózki widłowe są nieodłącznym elementem wyposażenia każdego magazynu. Biorą one udział w przemieszczaniu towarów, obsługują obszary przeładunkowe i składowania. Są uniwersalne i niezbędne przy realizacji wielu zadań. Wszystkie te czynniki wpływają na to, że są one wszechobecne i niezastąpione w branży logistycznej. Każdy pracodawca ma obowiązek regularnej kontroli bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem ...

Drgania mechaniczne a zdrowie

Drgania mechaniczne a zdrowie
Długotrwałe oddziaływanie drgań mechanicznych prowadzi do powstania u człowieka nieodwracalnych zmian w różnych narządach i układach. Ich zespół nazywany jest chorobą wibracyjną. Objawy choroby mają charakter indywidualny, związany najczęściej ze specyfiką wykonywanego zawodu. Początkowo pojawiają się okresowe zaburzenia czucia końców palców oraz bóle kończyn górnych. W późniejszym okresie zaburzenia czucia palców i dłoni utrwalają się, coraz ...

Wypadki przy pracy rolniczej – zmiany w przepisach

Wypadki przy pracy rolniczej - zmiany w przepisach
1 lipca 2014 zmieniły się wielkości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej. Minister rolnictwa 29 maja wydał nowe rozporządzenie z 19 maja w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego. Od 1 lipca 2014 obowiązują inne wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku ...