Tolerowanie niebezpiecznych metod pracy

Tolerowanie niebezpiecznych metod pracy
Zaniedbanie obowiązku zapewnienia pracownikom bezpiecznego stanowiska pracy uzasadnia odpowiedzialność pracodawcy na zasadzie winy. Tolerowanie niewłaściwych, zagrażających bezpieczeństwu metod pracy uzasadnia uznanie winy zakładu pracy, jeżeli wskutek stosowania tych metod nastąpi wypadek - orzekł Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 27 lutego 2014 r., III APa 14/13. Cytowane rozstrzygnięcie zapadło w sprawie o zapłatę odszkodowania ...

Bezpieczne podróżowanie samochodem

Bezpieczne podróżowanie samochodem
Zbliża się sezon urlopowy. Dużo Polaków będzie podróżowało samochodami wraz z całymi rodzinami. Przedstawiamy kilka zasad bezpiecznego podróżowania samochodem, aby nasze wakacje były nie tylko udane ale i bezpieczne. Wybierającym się w podróż samochodem powinieneś: Sprawdzić posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia OC, w przypadku podróży zagranicznej także „Zielonej Karty”. Sprawdzić wcześniej stan techniczny pojazdu (dostosowanie opon do ...

Jak dobrać ochronniki słuchu ?

Jak dobrać ochronniki słuchu ?
Podstawowym założeniem doboru ochronników słuchu do wielkości charakteryzujących hałas jest zapewnienie wartości poziomu dźwięku A (L’A) pod ochronnikiem słuchu mniejszej niż wartość dopuszczalna (Ldop) dla danych warunków hałasowych: L’A < Ldop                         (1) Wartość Ldop jest zależna od uwarunkowań prawnych danego kraju. W Polsce Ldop oznacza wartość ...

Odmowa przestrzegania przepisów BHP

Wyrok SN z dnia 19 kwietnia 2006 r. Sygn. akt II PK 304/05 Odmowa potwierdzenia przez pracownika na piśmie, że został zapoznany z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy nie jest równoznaczna z odmową ich przestrzegania. UZASADNIENIE Powód Piotr S. domagał się przywrócenia do pracy w pozwanej Kopalni Węgla Brunatnego ,,T.” SA w B. W uzasadnieniu ...

Prace w niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych

Prace w niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych
Prace w niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych Grupę prac szczególnie niebezpiecznych stanowią roboty wykonywane w zbiornikach, kanałach, studniach, studzienkach kanalizacyjnych, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, do których wejście odbywa się przez włazy lub otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposób utrudnione. W przypadku realizacji omawianych prac istnieje obowiązek określenia szczegółowych wymagań ...

Czynniki zewnętrzne a choroba zawodowa

Czynniki zewnętrzne a choroba zawodowa
Przed odpowiedzialnością za chorobę zawodową pracownika pracodawca może się skutecznie bronić, podnosząc argument o przyczynieniu się czynników zewnętrznych lub samego pracownika do powstania choroby – stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 22 kwietnia 2015 r., II PK 170/14, Lex nr 1681882. Rozstrzygnięcie to wydano w sprawie o odszkodowanie, wynagrodzenie, rentę uzupełniającą i zadośćuczynienie, których od ...

Zalecane szczepienia ochornne

Zalecane szczepienia ochornne
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.) – dalej u.z.z.l., osoby lub grupy osób mogą poddawać się szczepieniom ochronnym przeciw chorobom zakaźnym, innym niż szczepienia obowiązkowe, zwanym dalej „zalecanymi szczepieniami ...

Bezpieczeństwo w magazynie

Bezpieczeństwo w magazynie
Każdy pracownik magazynu z pewnością miał styczność z przepisami BHP, które określają, w jaki sposób należy postępować aby praca była wykonywana w sposób niezagrażający życiu lub zdrowiu pracownika, oraz definiują warunki, w których dana praca powinna być wykonywana. Niestety, bardzo często na przepisy te patrzy się z lekkim przymrużeniem oka lub jak na zwykłą teorię, ...

Bezpieczna obsługa wózka widłowego

Bezpieczna obsługa wózka widłowego
Wózki widłowe są nieodłącznym elementem wyposażenia każdego magazynu. Biorą one udział w przemieszczaniu towarów, obsługują obszary przeładunkowe i składowania. Są uniwersalne i niezbędne przy realizacji wielu zadań. Wszystkie te czynniki wpływają na to, że są one wszechobecne i niezastąpione w branży logistycznej. Każdy pracodawca ma obowiązek regularnej kontroli bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem ...

Drgania mechaniczne a zdrowie

Drgania mechaniczne a zdrowie
Długotrwałe oddziaływanie drgań mechanicznych prowadzi do powstania u człowieka nieodwracalnych zmian w różnych narządach i układach. Ich zespół nazywany jest chorobą wibracyjną. Objawy choroby mają charakter indywidualny, związany najczęściej ze specyfiką wykonywanego zawodu. Początkowo pojawiają się okresowe zaburzenia czucia końców palców oraz bóle kończyn górnych. W późniejszym okresie zaburzenia czucia palców i dłoni utrwalają się, coraz ...