Przeciwpożarowe obowiązki pracodawców

Przeciwpożarowe obowiązki pracodawców
Jednym z ważniejszych, jeśli nie najważniejszym obowiązkiem w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest obowiązek, o którym mowa jest w art. 9 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej: „Każdy kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące w strefie zagrożenia oraz: centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostkę ochrony przeciwpożarowej albo Policję bądź wójta ...

Obowiązki w zakresie pomieszczeń pracy

Obowiązki w zakresie pomieszczeń pracy
Obowiązki w zakresie pomieszczeń pracy   Zgodnie z Kodeksem pracy: 1)    Pracodawca jest obowiązany zapewniać pomieszczenia pracy odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac i liczby zatrudnionych pracowników, 2)    Pracodawca jest obowiązany utrzymywać obiekty budowlane i znajdujące się w nich pomieszczenia pracy, a także tereny i urządzenia z nimi związane w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki ...

Odzież i środki ochrony na budowie

Odzież i środki ochrony na budowie
Strażnikiem BHP na budowie jest jej kierownik. Wyposażenie kupuje jednak właściciel firmy budowlanej. On musi ubrać pracowników w stroje zapewniające wygodną i bezpieczną pracę oraz zapewnić im sprzęt ochronny, adekwatny do powierzonych zadań.   Do używania przez pracowników budowlanych odpowiedniego sprzętu i ubrań ochronnych obliguje Kodeks Pracy.  Obowiązek spoczywa na pracodawcy, gdy w podczas pracy zatrudnieni pracownicy są narażeni na ...

Bezpieczeństwo przy pracach z prądem elektrycznym

Bezpieczeństwo przy pracach z prądem elektrycznym
Prąd elektryczny może pośrednio lub bezpośrednio wywrzeć ujemne działanie na organizm ludzki. Działania pośrednie prądu to: • skutki wyładowań iskrowych lub łukowych, np. działanie szkodliwe na wzrok, różnego rodzaju oparzenia, • wtórne skutki związane z przepływem prądu przez ciało, np. obrażenia wynikłe z upadku spowodowanego porażeniem. Działanie bezpośrednie prądu polega na włączeniu ciała lub jego ...

Zasady bezpieczeństwa podczas prac na wysokości

Zasady bezpieczeństwa podczas prac na wysokości
Pracą na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Nie zalicza się do prac na wysokości pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta: - osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami ...

Zimowe BHP

Zimowe BHP
 W ubiegłym sezonie, tylko na stokach obsługiwanych przez GOPR doszło do ponad 1000 zdarzeń, które wymagały interwencji ratowników. Można uniknąć przykrych następstw białego szaleństwa, kierując się kilkoma sprawdzonymi zasadami zimowego BHP, które obowiązują wszystkich miłośników sportów zimowych. Choć z nart czy popularnej deski snowboardowej korzystamy tylko kilka tygodni w roku, nie warto oszczędzać na tym ...

Bezpieczne użytkowanie drabin

Bezpieczne użytkowanie drabin
Wymagania bezpieczeństwa przy eksploatacji drabin zostały określone w następujących aktach prawnych: rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Po nowelizacji rozporządzenia, która miała miejsce w 2007 r. (Dz.U. z 2007 nr 49 poz. 330) § 50 ust. 1 i 2 otrzymał następujące brzmienie: – ...

Tolerowanie niebezpiecznych metod pracy

Tolerowanie niebezpiecznych metod pracy
Zaniedbanie obowiązku zapewnienia pracownikom bezpiecznego stanowiska pracy uzasadnia odpowiedzialność pracodawcy na zasadzie winy. Tolerowanie niewłaściwych, zagrażających bezpieczeństwu metod pracy uzasadnia uznanie winy zakładu pracy, jeżeli wskutek stosowania tych metod nastąpi wypadek - orzekł Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 27 lutego 2014 r., III APa 14/13. Cytowane rozstrzygnięcie zapadło w sprawie o zapłatę odszkodowania ...

Bezpieczne podróżowanie samochodem

Bezpieczne podróżowanie samochodem
Zbliża się sezon urlopowy. Dużo Polaków będzie podróżowało samochodami wraz z całymi rodzinami. Przedstawiamy kilka zasad bezpiecznego podróżowania samochodem, aby nasze wakacje były nie tylko udane ale i bezpieczne. Wybierającym się w podróż samochodem powinieneś: Sprawdzić posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia OC, w przypadku podróży zagranicznej także „Zielonej Karty”. Sprawdzić wcześniej stan techniczny pojazdu (dostosowanie opon do ...

Jak dobrać ochronniki słuchu ?

Jak dobrać ochronniki słuchu ?
Podstawowym założeniem doboru ochronników słuchu do wielkości charakteryzujących hałas jest zapewnienie wartości poziomu dźwięku A (L’A) pod ochronnikiem słuchu mniejszej niż wartość dopuszczalna (Ldop) dla danych warunków hałasowych: L’A < Ldop                         (1) Wartość Ldop jest zależna od uwarunkowań prawnych danego kraju. W Polsce Ldop oznacza wartość ...