Zimowe BHP

Zimowe BHP
 W ubiegłym sezonie, tylko na stokach obsługiwanych przez GOPR doszło do ponad 1000 zdarzeń, które wymagały interwencji ratowników. Można uniknąć przykrych następstw białego szaleństwa, kierując się kilkoma sprawdzonymi zasadami zimowego BHP, które obowiązują wszystkich miłośników sportów zimowych. Choć z nart czy popularnej deski snowboardowej korzystamy tylko kilka tygodni w roku, nie warto oszczędzać na tym ...

Bezpieczne użytkowanie drabin

Bezpieczne użytkowanie drabin
Wymagania bezpieczeństwa przy eksploatacji drabin zostały określone w następujących aktach prawnych: rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Po nowelizacji rozporządzenia, która miała miejsce w 2007 r. (Dz.U. z 2007 nr 49 poz. 330) § 50 ust. 1 i 2 otrzymał następujące brzmienie: – ...

Tolerowanie niebezpiecznych metod pracy

Tolerowanie niebezpiecznych metod pracy
Zaniedbanie obowiązku zapewnienia pracownikom bezpiecznego stanowiska pracy uzasadnia odpowiedzialność pracodawcy na zasadzie winy. Tolerowanie niewłaściwych, zagrażających bezpieczeństwu metod pracy uzasadnia uznanie winy zakładu pracy, jeżeli wskutek stosowania tych metod nastąpi wypadek - orzekł Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 27 lutego 2014 r., III APa 14/13. Cytowane rozstrzygnięcie zapadło w sprawie o zapłatę odszkodowania ...

Bezpieczne podróżowanie samochodem

Bezpieczne podróżowanie samochodem
Zbliża się sezon urlopowy. Dużo Polaków będzie podróżowało samochodami wraz z całymi rodzinami. Przedstawiamy kilka zasad bezpiecznego podróżowania samochodem, aby nasze wakacje były nie tylko udane ale i bezpieczne. Wybierającym się w podróż samochodem powinieneś: Sprawdzić posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia OC, w przypadku podróży zagranicznej także „Zielonej Karty”. Sprawdzić wcześniej stan techniczny pojazdu (dostosowanie opon do ...

Jak dobrać ochronniki słuchu ?

Jak dobrać ochronniki słuchu ?
Podstawowym założeniem doboru ochronników słuchu do wielkości charakteryzujących hałas jest zapewnienie wartości poziomu dźwięku A (L’A) pod ochronnikiem słuchu mniejszej niż wartość dopuszczalna (Ldop) dla danych warunków hałasowych: L’A < Ldop                         (1) Wartość Ldop jest zależna od uwarunkowań prawnych danego kraju. W Polsce Ldop oznacza wartość ...

Odmowa przestrzegania przepisów BHP

Wyrok SN z dnia 19 kwietnia 2006 r. Sygn. akt II PK 304/05 Odmowa potwierdzenia przez pracownika na piśmie, że został zapoznany z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy nie jest równoznaczna z odmową ich przestrzegania. UZASADNIENIE Powód Piotr S. domagał się przywrócenia do pracy w pozwanej Kopalni Węgla Brunatnego ,,T.” SA w B. W uzasadnieniu ...

Prace w niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych

Prace w niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych
Prace w niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych Grupę prac szczególnie niebezpiecznych stanowią roboty wykonywane w zbiornikach, kanałach, studniach, studzienkach kanalizacyjnych, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, do których wejście odbywa się przez włazy lub otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposób utrudnione. W przypadku realizacji omawianych prac istnieje obowiązek określenia szczegółowych wymagań ...

Czynniki zewnętrzne a choroba zawodowa

Czynniki zewnętrzne a choroba zawodowa
Przed odpowiedzialnością za chorobę zawodową pracownika pracodawca może się skutecznie bronić, podnosząc argument o przyczynieniu się czynników zewnętrznych lub samego pracownika do powstania choroby – stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 22 kwietnia 2015 r., II PK 170/14, Lex nr 1681882. Rozstrzygnięcie to wydano w sprawie o odszkodowanie, wynagrodzenie, rentę uzupełniającą i zadośćuczynienie, których od ...

Zalecane szczepienia ochornne

Zalecane szczepienia ochornne
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.) – dalej u.z.z.l., osoby lub grupy osób mogą poddawać się szczepieniom ochronnym przeciw chorobom zakaźnym, innym niż szczepienia obowiązkowe, zwanym dalej „zalecanymi szczepieniami ...

Bezpieczeństwo w magazynie

Bezpieczeństwo w magazynie
Każdy pracownik magazynu z pewnością miał styczność z przepisami BHP, które określają, w jaki sposób należy postępować aby praca była wykonywana w sposób niezagrażający życiu lub zdrowiu pracownika, oraz definiują warunki, w których dana praca powinna być wykonywana. Niestety, bardzo często na przepisy te patrzy się z lekkim przymrużeniem oka lub jak na zwykłą teorię, ...