Wiedza ze szkoleń BHP a wypadek przy pracy

Wiedza ze szkoleń BHP a wypadek przy pracy
Zasada ignorantia iuris nocet w zakresie posiadania przez pracowników wiedzy na temat przepisów i zasad bhp nie znajdzie do nich zastosowania, jeśli pracodawca stosownej wiedzy im nie przekaże – stwierdził Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 17 stycznia 2013 r., I ACa 1015/12, LEX nr 1280408. Orzeczenie to wydano w sprawie z powództwa ...

Nieobecność poszkodowanego

Nieobecność poszkodowanego
Sytuacja, w której nie ma możliwości wysłuchania wyjaśnień poszkodowanego, a zespół powypadkowy uzna, że są one niezbędne do ustalenia, czy zdarzenie jest wypadkiem przy pracy, może stanowić uzasadnioną przesłankę do sporządzenia protokołu powypadkowego w terminie dłuższym niż 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku. Obowiązki związane z badaniem okoliczności wypadku przy pracy oraz sporządzeniem protokołu powypadkowego ...

Agencja pracy tymczasowej sporządzi kartę wypadku w drodze do pracy

Agencja pracy tymczasowej sporządzi kartę wypadku w drodze do pracy
Jeżeli agencja pracy tymczasowej i pracodawca użytkownik nie umówili się inaczej, obowiązek sporządzenia dokumentacji powypadkowej po wypadku w drodze do lub z pracy, któremu uległ pracownik tymczasowy, spoczywa na agencji. Przepisy ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 z późn. zm.) – dalej u.z.p.t. nie określają, ...

Brak opieki medycznej potencjalną przyczyną wypadku

Brak opieki medycznej potencjalną przyczyną wypadku
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 sierpnia 2014 r. Sygn. II UK 518/13   Przyczyną zewnętrzną zdarzenia, pozwalającą zakwalifikować je jako wypadek przy pracy jest niezapewnienie przez pracodawcę należytej opieki medycznej pracownikowi w czasie podróży służbowej, także wówczas, gdy nie było to związane z zawinieniem pracodawcy – stwierdził SN. Orzeczenie to zapadło w następującym stanie faktycznym: ...

Zdarzenie potencjalnie wypadkowe

Zdarzenie potencjalnie wypadkowe
Na arenie międzynarodowej brak jest jednoznacznej definicji zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Stąd też w zakładach gromadzących informacje o takich zdarzeniach często przyjmuje się własne definicje i kryteria kwalifikacji. W zakładach zdarzenie potencjalnie wypadkowe określane jest także jako: prawie wypadek, zdarzenie bezurazowe, zdarzenie potencjalnie urazowe, wydarzenie powodujące straty materialne, inne zdarzenie niezakwalifikowane jako wypadek przy pracy. Zgodnie ...

Wypadek po latach

Wypadek po latach
Inspektor PIP kontrolował w placówce dokumentację powypadkową i zdarzenia związanych ze zranieniem ostrym narzędziem medycznym za okres 3 lat. Stwierdził, że od stycznia 2012 r. do czerwca 2013 r. nie były ustalone okoliczności i przyczyny wypadków pracowników, osób którzy zranili się ostrym narzeczem medycznym. Czy zdarzenia te ująć w latach, których było zranienie, czy nadać ...

Czasowy i miejscowy związek wypadku z pracą

Czasowy i miejscowy związek wypadku z pracą
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 maja 2014 r. Sygnatura I PK 275/13 Czasowy i miejscowy związek wypadku z pracą sprowadza się do czasowego (zdarzenie wystąpiło w czasie pracy w znaczeniu prawnym) bądź miejscowego (zdarzenie nastąpiło w miejscu zakreślonym strefą zagrożenia stwarzanego przez pracę) powiązania przyczyny zewnętrznej doznanego uszczerbku na zdrowiu z faktem wykonywania przez ...

Stan zdrowia pracownika a przyczyna wypadku

Stan zdrowia pracownika a przyczyna wypadku
Wyrok SN z dnia 5 lutego 1997 r.  Sygn. akt II UKN 85/96  Przyczyną zewnętrzną wypadku przy pracy, w rozumieniu art. 6 § 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (jednolity tekst: Dz. U. z 1983 r., Nr 30, poz. 144 ze zm.) może ...

Zasady gromadzenia i rejestrowania informacji o wypadkach

Zasady gromadzenia i rejestrowania informacji o wypadkach
W Polsce informacje o wypadkach przy pracy (z wyłączeniem indywidualnych gospodarstw rolnych) są zbierane przez Główny Urząd Statystyczny z wykorzystaniem statystycznej karty wypadku przy pracy (Z-KW). Badaniem statystycznym objęte są wszystkie wypadki przy pracy, jak również wypadki traktowane na równi z wypadkami przy pracy, niezależnie od tego czy w karcie wykazana została niezdolność do pracy, ...

Wypadki przy pracy rolniczej – zmiany w przepisach

Wypadki przy pracy rolniczej - zmiany w przepisach
1 lipca 2014 zmieniły się wielkości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej. Minister rolnictwa 29 maja wydał nowe rozporządzenie z 19 maja w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego. Od 1 lipca 2014 obowiązują inne wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku ...