Wypadek w zadaniowym systemie czasu pracy

Wypadek w zadaniowym systemie czasu pracy
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 2006 r. Sygn. II UK 101/06   Wypadek komunikacyjny w drodze z miejsca zamieszkania (domu) do miejsca wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy nie jest wypadkiem przy pracy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków ...

Odprawa przy wypowiedzeniu zmieniającym

Odprawa przy wypowiedzeniu zmieniającym
Zgodnie z kodeksem pracy wypowiedzenie warunków pracy i płacy polega na zaproponowaniu pracownikowi przez pracodawcę nowych warunków zatrudnienia (art. 42 kp). Do wypowiedzenia zmieniającego stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu definitywnym, w szczególności o okresie wypowiedzenia, o konieczności podania przyczyny (podlegającej weryfikacji przez sąd) oraz o konsultacjach związkowych (art. 38 kp). Skutkiem wypowiedzenia zmieniającego jest wprowadzenie nowych ...

Nowe zasady wydawania świadectw pracy

Nowe zasady wydawania świadectw pracy
Nowe zasady wydawania świadectw pracy   Nowe rozporządzenie jest związane ze zmianami w Kodeksie pracy weszło w życie z dniem 01.01.2017 r. Wprowadza ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych  ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa ta jest element pakietu ułatwień dla przedsiębiorców „100 zmian dla firm”, który jest I ...

Skierowanie na badania lekarskie

Skierowanie na badania lekarskie
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2015 r. I PK 287/14   Teza Obowiązek pracodawcy dotyczący skierowania pracownika na badania lekarskie powstaje dopiero wówczas, gdy pracownik w sposób wyraźny i niebudzący wątpliwości zgłasza swoją gotowość do pracy. UZASADNIENIE Skład orzekający Przewodniczący: Sędzia SN Katarzyna Gonera (sprawozdawca). Sędziowie SN: Maciej Pacuda, Romualda Spyt. Sentencja Sąd Najwyższy w ...

Zmiany w wykazie prac wzbronionych kobietom

Zmiany w wykazie prac wzbronionych kobietom
Zmiany w wykazie prac wzbronionych kobietom   W obecnym stanie prawnym przepisy Kodeksu pracy przewidują szeroką ochronę kobiet wykonujących pracę. Niemniej jednak zbliżają się w tym zakresie dość doniosłe zmiany. Ustawodawca planuje bowiem zmienić treść art. 176 Kodeksu pracy, tak aby dotyczył on jedynie kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią. W obecnym brzmieniu przepis ...

Naruszenie zakazu palenia

Naruszenie zakazu palenia
Naruszenie przez pracownika zakazu palenia papierosów w zakładzie pracy, w zależności od okoliczności, może stanowić przyczynę jego zwolnienia w trybie dyscyplinarnym. Jak wynika z art. 52 § 1 pkt 1 k.p., pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (czyli w trybie tzw. dyscyplinarnym), jeśli pracownik dopuści się ciężkiego naruszenia ...

Zmiany w kodeksie pracy

Zmiany w kodeksie pracy
W 2016 roku zmienia się Kodeks pracy. Zasadnicze zmiany wchodzą w życie z dniem 02.01.2016 oraz 22.02.2016 r. Krótkie podsumowanie zmian poniżej:   Zmiany od 02.01.2016   Nowelizacja „likwiduje” dodatkowy urlop macierzyński i dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, w konsekwencji statuując nw. rodzaje urlopów związanych z opieką nad dzieckiem: 1)    urlop macierzyński (20 tygodni ...

Przerwa w pracy

Przerwa w pracy
Kodeks pracy wprowadza różne rodzaje przerw w pracy. Najpowszechniejszy charakter ma jednak niewątpliwie trwająca 15 minut przerwa wliczana do czasu pracy. Otóż zgodnie z art. 134 Kodeksu pracy jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut. Prawo do tej przerwy ...

Nocleg kierowcy zawodowego w kabinie samochodu

Nocleg kierowcy zawodowego w kabinie samochodu
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 07.10.2014 r. Sygn. akt I PZP 3/14   Sąd Najwyższy po otrzymaniu zagadnienia prawnego: Czy możliwym jest uznanie za bezpłatny nocleg w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej ...

Odprawa pieniężna za rozwiązanie umowy w trybie art. 55 KP

Odprawa pieniężna za rozwiązanie umowy w trybie art. 55 KP
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 2 lipca 2015 r. Sygnatura III PZP 4/15 ​Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika na podstawie art. 55 § 1[1] k.p. z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika uprawnia pracownika do nabycia prawa do odprawy pieniężnej o której mowa w art. 8 w związku z art. 10 ust. ...