Nowy podział akt osobowych

Nowy podział akt osobowych
Od stycznia 2019 obowiązuje nowy podział akt osobowych Akta osobowe pracownika składają się z 4 części i obejmują: 1)w części A – oświadczenia lub dokumenty dotyczące danych osobowych, zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, a także skierowania na badania lekarskie i orzeczenia lekarskie dotyczące wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich (art. 229 § ...

Chorobowe po urlopie bezpłatnym

Chorobowe po urlopie bezpłatnym
Chorobowe po urlopie bezpłatnym Pracownicy często korzystają z prawa do urlopu bezpłatnego, szczególnie gdy w roku kalendarzowym wykorzystali już wszystkie dni należnego urlopu wypoczynkowego. Pracodawcy w okresie udzielanych urlopów bezpłatnych nie wypłacają pracownikom korzystającym z tych urlopów wynagrodzenia za pracę, ale również nie opłacają składek do ZUS. Jest to okres nieskładkowy, więc pracownik w tym ...

Zawiniona utrata uprawnień

Zawiniona utrata uprawnień
Zawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku 27 grudnia 2018 Przepis art. 52 § 1 pkt 3 kodeksu pracy uprawnia pracodawcę do rozwiązania umowy pracy w trybie dyscyplinarnym ze względu na zawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Poznanie istoty rzeczonej podstawy rozwiązania stosunku pracy ...

21 listopada 2018

21 listopada 2018
21 listopada 2018 roku to ważny terminw. prawie pracy. Z tym bowiem dniem duża ilość umów na czas określony przekształci się w umowy na czas nieokreślony. Przekształcanie umów terminowych w stałe to skutek nowelizacji k.p. z 25 czerwca 2015 r. (Dz.U. poz. 1220). Wprowadziła ona zasadę, zgodnie z którą firma może zatrudniać pracownika na podstawie ...

Nowelizacja przepisów w sprawie zadań służby BHP

Nowelizacja przepisów w sprawie zadań służby BHP
Sejm przyjął w piątek nowelizację Kodeksu pracy, która umożliwi pracodawcy zatrudniającemu do 50 pracowników samodzielne pełnienie zadań służby BHP. Do tej pory taką granicą była liczba 20 pracowników. To, czy w firmie trzeba tworzyć służbę BHP, zależy od liczby zatrudnionych. Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 100 pracowników, ma obowiązek utworzenia służby ...

Powrót do pracy przed zakończeniem zwolnienia lekarskiego

Powrót do pracy przed zakończeniem zwolnienia lekarskiego
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17.02.2016 r. Sygn. akt. III UZP 15/15 Przepis art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (jednolity tekst: Dz. U. z 2014 r., poz. 159 ze zm.) nie ma zastosowania do ubezpieczonego, który w okresie orzeczonej ...

Zasada uprzywilejowania pracownika

Zasada uprzywilejowania pracownika
Zasada uprzywilejowania pracownika Zasada uprzywilejowania pracownika jest jedną z podstawowych zasad prawa pracy. Jej podstawowym celem jest wzmocnienie pozycji pracownika w relacji z – w założeniu silniejszym – pracodawcą. Główne założenia tej zasady zawarte zostały w art. 18 kodeksu pracy. § 1. Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, ...

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 5 września 2012 r. Sygn. III APa 10/12   Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron   Porozumienie stron to w istocie umowa rozwiązująca stosunek pracy, która może być zawarta w dowolnej formie i w każdym momencie istnienia stosunku pracy. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron oznacza zatem porozumienie ...

Kary porządkowe

Kary porządkowe
  Pracodawca zgodnie z kodeksem pracy może ukarać pracownika. Pracodawca może stosować on karę upomnienia, nagany lub karę pieniężną. Odwołując się do kryterium rodzaju kary, ustawodawca dzieli, odnoszące się do bezprawności, jako pierwszej przesłanki odpowiedzialności, przekroczenia porządkowe wymienione w przepisie art. 108 KP na dwie grupy . Do pierwszej, wyróżnionej z uwagi na możliwość zastosowania sankcji ...

Praca w upałach

Praca w upałach
Ostatnie dni o fala afrykańskich upałów. Warto przy tej okazji pamiętać o prawach pracowników. Osobom pracującym na otwartej przestrzeni przysługują napoje, gdy temperatura przekracza 25 st. C . Natomiast w biurze pracownicy napiją się na koszt pracodawcy przy temperaturze powyżej 28 stopni Celsjusza. imne napoje (przepisy nie precyzują, czy ma to być woda mineralna, sok ...