Badanie alkomatem w miejscu pracy

Badanie alkomatem w miejscu pracy
Przykład badania alkomatem w zakładach pracy w praktyce: Firma produkcyjna X, zatrudniająca 1500 pracowników, posiada wewnętrzny system losowania pracowników, służący do wyrywkowego badania alkomatem przez ochronę. System służy do prewencyjnego badania trzeźwości wszystkich pracowników, zarówno fizycznych, jak również biurowych, w celu zachowania bezpieczeństwa w miejscu pracy. 4 maja 2019r., prawie rok od wejścia RODO, wprowadzono ...

Urlop rodzicielski dla ojców

Urlop rodzicielski dla ojców
Długość urlopu, którego nie będzie można przenieść na drugiego rodzica, będzie wynosiła dwa miesiące – proponuje Parlament Europejski. Nowe przepisy mogą uderzyć w kobiety, które tradycyjnie w Polsce wykorzystują urlop rodzicielski. Dla nich przyjęcie proponowanych rozwiązań oznacza skrócenie wolnego aż o dwa miesiące. Bo eksperci przewidują, że mężczyźni będą rezygnować z przysługującego im dodatkowego urlopu ...

Szkolenia BHP dla cudzoziemca

Szkolenia BHP dla cudzoziemca
Pracodawca zatrudniając cudzoziemca nieznającego języka polskiego, powinien zapewnić możliwość komunikacji z nim nie tylko na czas dopełnienia formalności związanych z zatrudnieniem, czy też przeszkoleniem z zakresu bhp, ale na cały czas trwania stosunku pracy – twierdzi specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy Maciej Ambroziewicz. Państwowa Inspekcja Pracy napisała w opublikowanym niedawno raporcie, że według ostrożnych szacunków na ...

Termin na złożenie wypowiedzenia w trybie art. 55 KP

Termin na złożenie wypowiedzenia w trybie art. 55 KP
Wyrok SN z dnia 20.03.2019 r.   Sygn. akt I PK 261/17     Choroba nie wydłuża miesięcznego okresu rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przez pracownika   Pracownik rozwiązał z pracodawcą umowę o pracę bez wypowiedzenia z powodu niezapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Jednak wypowiedzenie nastąpiło dopiero po pół roku od chwili uzyskania przez powoda wiadomości o ...

Nowy podział akt osobowych

Nowy podział akt osobowych
Od stycznia 2019 obowiązuje nowy podział akt osobowych Akta osobowe pracownika składają się z 4 części i obejmują: 1)w części A – oświadczenia lub dokumenty dotyczące danych osobowych, zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, a także skierowania na badania lekarskie i orzeczenia lekarskie dotyczące wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich (art. 229 § ...

Chorobowe po urlopie bezpłatnym

Chorobowe po urlopie bezpłatnym
Chorobowe po urlopie bezpłatnym Pracownicy często korzystają z prawa do urlopu bezpłatnego, szczególnie gdy w roku kalendarzowym wykorzystali już wszystkie dni należnego urlopu wypoczynkowego. Pracodawcy w okresie udzielanych urlopów bezpłatnych nie wypłacają pracownikom korzystającym z tych urlopów wynagrodzenia za pracę, ale również nie opłacają składek do ZUS. Jest to okres nieskładkowy, więc pracownik w tym ...

Zawiniona utrata uprawnień

Zawiniona utrata uprawnień
Zawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku 27 grudnia 2018 Przepis art. 52 § 1 pkt 3 kodeksu pracy uprawnia pracodawcę do rozwiązania umowy pracy w trybie dyscyplinarnym ze względu na zawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Poznanie istoty rzeczonej podstawy rozwiązania stosunku pracy ...

21 listopada 2018

21 listopada 2018
21 listopada 2018 roku to ważny terminw. prawie pracy. Z tym bowiem dniem duża ilość umów na czas określony przekształci się w umowy na czas nieokreślony. Przekształcanie umów terminowych w stałe to skutek nowelizacji k.p. z 25 czerwca 2015 r. (Dz.U. poz. 1220). Wprowadziła ona zasadę, zgodnie z którą firma może zatrudniać pracownika na podstawie ...

Nowelizacja przepisów w sprawie zadań służby BHP

Nowelizacja przepisów w sprawie zadań służby BHP
Sejm przyjął w piątek nowelizację Kodeksu pracy, która umożliwi pracodawcy zatrudniającemu do 50 pracowników samodzielne pełnienie zadań służby BHP. Do tej pory taką granicą była liczba 20 pracowników. To, czy w firmie trzeba tworzyć służbę BHP, zależy od liczby zatrudnionych. Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 100 pracowników, ma obowiązek utworzenia służby ...

Powrót do pracy przed zakończeniem zwolnienia lekarskiego

Powrót do pracy przed zakończeniem zwolnienia lekarskiego
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17.02.2016 r. Sygn. akt. III UZP 15/15 Przepis art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (jednolity tekst: Dz. U. z 2014 r., poz. 159 ze zm.) nie ma zastosowania do ubezpieczonego, który w okresie orzeczonej ...