Wyposażenie budynków w hydranty

Wyposażenie budynków w hydranty
W budynkach powinny być stosowane następujące rodzaje punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych: 1) hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 25 mm i 33 mm, zwane dalej odpowiednio „hydrantem 25” i „hydrantem 33”, 2) hydrant wewnętrzny z wężem płasko składanym o nominalnej średnicy węża 52 mm, zwany dalej „hydrantem 52”, 3) zawór hydrantowy, zwany dalej ...

Przeciwpożarowe obowiązki pracodawców

Przeciwpożarowe obowiązki pracodawców
Jednym z ważniejszych, jeśli nie najważniejszym obowiązkiem w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest obowiązek, o którym mowa jest w art. 9 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej: „Każdy kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące w strefie zagrożenia oraz: centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostkę ochrony przeciwpożarowej albo Policję bądź wójta ...

Zasady używania gaśnic

Zasady używania gaśnic
Zasady używania gaśnic Właściciel ma obowiązek wyposażenia budynku, obiektu budowlanego w gaśnice, których rodzaj powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie. Grupa A – pożary ciał stałych, zwykle pochodzenia organicznego, przy spalaniu, których powstaje żarzenie np. drewno, papier, tkaniny, słoma, tworzywa sztuczne Grupa B – pożary cieczy palnych i ...

Zagrożenia pożarowe w szkołach

Zagrożenia pożarowe w szkołach
Potencjalne źródła powstania pożaru w szkołach mogą wynikać z następujących przyczyn:   1)       Nieprzestrzegania kategorycznego zakazu palenia tytoniu i posługiwania się ogniem otwartym w pomieszczeniach objętych zakazem; 2)       Rzucania niedopałków papierosów na materiały palne lub w ich pobliżu; 3)       Nieprawidłowego obchodzenia się z cieczami łatwopalnymi (benzyną, pastami i rozpuszczalnikami do czyszczenia parkietów itp.) 4)       Niewłaściwej ...

Naruszenie zakazu palenia

Naruszenie zakazu palenia
Naruszenie przez pracownika zakazu palenia papierosów w zakładzie pracy, w zależności od okoliczności, może stanowić przyczynę jego zwolnienia w trybie dyscyplinarnym. Jak wynika z art. 52 § 1 pkt 1 k.p., pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (czyli w trybie tzw. dyscyplinarnym), jeśli pracownik dopuści się ciężkiego naruszenia ...

Zabezpieczenie przed wybuchem

Zabezpieczenie przed wybuchem
Obowiązek opracowania „Dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem”, wynika z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz.U. Nr 138, poz. 931). Powyższe rozporządzenie wprowadziło do polskiego prawodawstwa obowiązującą ...

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego stanowi dokument, który został specjalnie opracowywany na potrzeby konkretnego obiektu (jak: zakłady produkcyjne, hale magazynowe, obiekty użyteczności publicznej czy obiekty mieszkalne) bądź jego części, będącej oddzielną strefą pożarową. Instrukcję regulują przepisy przeciwpożarowe, które zobowiązują właścicieli, zarządców oraz użytkowników do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ochrony ppoż. Instrukcje określają zasady zachowania, głównie w trakcie ...

Znaki ewakuacyjne

Znaki ewakuacyjne
  Znaki ewakuacyjne   Znaki ewakuacyjne to bardzo ważny element systemu bezpieczeństwa w zakładzie pracy, firmie bądź przestrzeni użytku publicznego. Wszystkie znaki ewakuacyjne posiadają ściśle określoną grafikę, której absolutnie nie można zmieniać. W przypadku jakiegokolwiek niebezpieczeństwa tablice ewakuacyjne mają za zadanie wprowadzać do zachowania ludzi element spokoju i racjonalnego myślenia. Dlatego właśnie tablice ewakuacyjne muszą ...