Naruszenie zakazu palenia

Naruszenie przez pracownika zakazu palenia papierosów w zakładzie pracy, w zależności od okoliczności, może stanowić przyczynę jego zwolnienia w trybie dyscyplinarnym. Jak wynika z art. 52 § 1 pkt 1 k.p., pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (czyli w trybie tzw. dyscyplinarnym), jeśli pracownik dopuści się ciężkiego naruszenia ...

Zabezpieczenie przed wybuchem

Obowiązek opracowania „Dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem”, wynika z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz.U. Nr 138, poz. 931). Powyższe rozporządzenie wprowadziło do polskiego prawodawstwa obowiązującą ...

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego stanowi dokument, który został specjalnie opracowywany na potrzeby konkretnego obiektu (jak: zakłady produkcyjne, hale magazynowe, obiekty użyteczności publicznej czy obiekty mieszkalne) bądź jego części, będącej oddzielną strefą pożarową. Instrukcję regulują przepisy przeciwpożarowe, które zobowiązują właścicieli, zarządców oraz użytkowników do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ochrony ppoż. Instrukcje określają zasady zachowania, głównie w trakcie ...

Znaki ewakuacyjne

  Znaki ewakuacyjne   Znaki ewakuacyjne to bardzo ważny element systemu bezpieczeństwa w zakładzie pracy, firmie bądź przestrzeni użytku publicznego. Wszystkie znaki ewakuacyjne posiadają ściśle określoną grafikę, której absolutnie nie można zmieniać. W przypadku jakiegokolwiek niebezpieczeństwa tablice ewakuacyjne mają za zadanie wprowadzać do zachowania ludzi element spokoju i racjonalnego myślenia. Dlatego właśnie tablice ewakuacyjne muszą ...