Interes pracodawcy w sprostowaniu protokołu

Interes pracodawcy w sprostowaniu protokołu
Wyrok SN z dnia 25.10.2016 Sygn. akt. I PK 270/15   Pracodawca nie może pozwać poszkodowanego pracownika w celu zmiany wskaźnika korygującego. Ewentualne roszczenie można zastąpić sprostowaniem – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 25 października 2016 r. Pracodawca pozwał pracownika, który uległ wypadkowi. Wartość sporu wynosiła 166 tys. zł. Wypadek miał miejsce w grudniu ...

Tolerowanie niebezpiecznych metod pracy

Tolerowanie niebezpiecznych metod pracy
Zaniedbanie obowiązku zapewnienia pracownikom bezpiecznego stanowiska pracy uzasadnia odpowiedzialność pracodawcy na zasadzie winy. Tolerowanie niewłaściwych, zagrażających bezpieczeństwu metod pracy uzasadnia uznanie winy zakładu pracy, jeżeli wskutek stosowania tych metod nastąpi wypadek - orzekł Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 27 lutego 2014 r., III APa 14/13. Cytowane rozstrzygnięcie zapadło w sprawie o zapłatę odszkodowania ...

Oznakowanie BHP

Oznakowanie BHP
Ważne jest aby w zakładach pracy oznakować: - miejsca gdzie istnieje obowiązek stosować środków ochrony, - miejsc gdzie panują zakazy, np palenia, - umiejscowienie gaśnic, hydrantów, ręcznych ostrzegaczy pożaru, - kierunki drogi ewakuacyjnej, - wszelkie miejsca i urządzenie stwarzające zagrożenia dla pracowników. Oczywiście możecie służyć na naszą pomoc w tym zakresie.

Niedopełnienie obowiązków BHP jako przestępstwo

Niedopełnienie obowiązków BHP jako przestępstwo
Wyrok SO w Ostrołęce z dnia 11.09.2013 r. Sygn. akt II Ka 163/13 Samo niedopełnienie obowiązków w zakresie bhp przez pracodawcę narusza już prawo pracownika do pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach, i naraża go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, czyli jest przestępstwem. – stwierdził Sąd Okręgowy w Ostrołęce. Uzasadnienie ...

Skierowanie na badania lekarskie

Skierowanie na badania lekarskie
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2015 r. I PK 287/14   Teza Obowiązek pracodawcy dotyczący skierowania pracownika na badania lekarskie powstaje dopiero wówczas, gdy pracownik w sposób wyraźny i niebudzący wątpliwości zgłasza swoją gotowość do pracy. UZASADNIENIE Skład orzekający Przewodniczący: Sędzia SN Katarzyna Gonera (sprawozdawca). Sędziowie SN: Maciej Pacuda, Romualda Spyt. Sentencja Sąd Najwyższy w ...

Agencja pracy tymczasowej sporządzi kartę wypadku w drodze do pracy

Agencja pracy tymczasowej sporządzi kartę wypadku w drodze do pracy
Jeżeli agencja pracy tymczasowej i pracodawca użytkownik nie umówili się inaczej, obowiązek sporządzenia dokumentacji powypadkowej po wypadku w drodze do lub z pracy, któremu uległ pracownik tymczasowy, spoczywa na agencji. Przepisy ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 z późn. zm.) – dalej u.z.p.t. nie określają, ...

Odmowa przestrzegania przepisów BHP

Wyrok SN z dnia 19 kwietnia 2006 r. Sygn. akt II PK 304/05 Odmowa potwierdzenia przez pracownika na piśmie, że został zapoznany z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy nie jest równoznaczna z odmową ich przestrzegania. UZASADNIENIE Powód Piotr S. domagał się przywrócenia do pracy w pozwanej Kopalni Węgla Brunatnego ,,T.” SA w B. W uzasadnieniu ...

Obowiązki służby BHP

Obowiązki służby BHP
Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy jest odpowiedzialny pracodawca (art. 207 § 1 k.p.). W ten sposób ustawodawca nałożył na pracodawcę obowiązek nie tylko do jednorazowego zapewnienia warunków pozwalających na bezpieczną i higieniczną pracę, ale także dbanie o to, aby warunki te nie pogarszały się wskutek zużycia czy zepsucia maszyn, urządzeń, narzędzi ...

Obowiązki wobec pracowników niepełnosprawnych

Obowiązki wobec pracowników niepełnosprawnych
Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne powinien zapewnić dostosowanie stanowisk pracy oraz dojść do nich do potrzeb i możliwości tych pracowników, wynikających z ich zmniejszonej sprawności. Zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Ne 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. jakakolwiek ...

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy z zakresu BHP jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Do podstawowych obowiązków pracodawcy wynikających z art. 207 Kodeksu pracy zaliczymy : 1)    organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, 2)    zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać ...