Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy z zakresu BHP jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Do podstawowych obowiązków pracodawcy wynikających z art. 207 Kodeksu pracy zaliczymy : 1)    organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, 2)    zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać ...

Prawa i obowiązki pracownika w zakresie BHP

Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy  Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wynika z art. 66 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, czego gwarantem są obowiązki pracodawcy dotyczące zapewnienia pracownikom takich warunków pracy, określone w art. 15, art. 94 pkt 4 i art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – ...