Agencja pracy tymczasowej sporządzi kartę wypadku w drodze do pracy

Jeżeli agencja pracy tymczasowej i pracodawca użytkownik nie umówili się inaczej, obowiązek sporządzenia dokumentacji powypadkowej po wypadku w drodze do lub z pracy, któremu uległ pracownik tymczasowy, spoczywa na agencji. Przepisy ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 z późn. zm.) – dalej u.z.p.t. nie określają, ...

Odmowa przestrzegania przepisów BHP

Wyrok SN z dnia 19 kwietnia 2006 r. Sygn. akt II PK 304/05 Odmowa potwierdzenia przez pracownika na piśmie, że został zapoznany z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy nie jest równoznaczna z odmową ich przestrzegania. UZASADNIENIE Powód Piotr S. domagał się przywrócenia do pracy w pozwanej Kopalni Węgla Brunatnego ,,T.” SA w B. W uzasadnieniu ...

Obowiązki służby BHP

Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy jest odpowiedzialny pracodawca (art. 207 § 1 k.p.). W ten sposób ustawodawca nałożył na pracodawcę obowiązek nie tylko do jednorazowego zapewnienia warunków pozwalających na bezpieczną i higieniczną pracę, ale także dbanie o to, aby warunki te nie pogarszały się wskutek zużycia czy zepsucia maszyn, urządzeń, narzędzi ...

Obowiązki wobec pracowników niepełnosprawnych

Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne powinien zapewnić dostosowanie stanowisk pracy oraz dojść do nich do potrzeb i możliwości tych pracowników, wynikających z ich zmniejszonej sprawności. Zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Ne 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. jakakolwiek ...

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy z zakresu BHP jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Do podstawowych obowiązków pracodawcy wynikających z art. 207 Kodeksu pracy zaliczymy : 1)    organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, 2)    zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać ...

Prawa i obowiązki pracownika w zakresie BHP

Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy  Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wynika z art. 66 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, czego gwarantem są obowiązki pracodawcy dotyczące zapewnienia pracownikom takich warunków pracy, określone w art. 15, art. 94 pkt 4 i art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – ...