Samodzielnie sprostowanie protokołu powypadkowego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 października 2016 r.

Sygn. I PK 270/15

 

Pracodawca, który sporządził lub zatwierdził protokół powypadkowy może we własnym zakresie, oraz bez uprzedniego angażowania sądu powszechnego, sprostować nieprawidłowości zawarte w takim własnym dokumencie prywatnym, jeżeli są one niezgodne ze stanem faktycznym, nieprawdziwe lub bezpodstawne, a w szczególności mogą mieć istotny wpływ na rozmiar obciążeń składkowych na pracownicze ubezpieczenia wypadkowe – stwierdził Sąd Najwyższy

 

 

Orzeczenie to zapadło w sprawie z powództwa pracodawcy przeciwko pracownikowi o sprostowanie protokołu powypadkowego. W stanie faktycznym, pozwany zatrudniony na stanowisku ślusarza konstrukcyjnego-spawacza, doznał urazu oka (wskutek uderzenia odpryskiem czyszczonego łańcucha). O zdarzeniu powiadomiono służbę bhp oraz przełożonego, a następnie powołano zespół powypadkowy. W pkt 8 protokołu określono wypadek jako ciężki i powodujący czasową niezdolność do pracy. Tymczasem po pomyślnym leczeniu poszkodowany pracownik zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku pracy, co zostało stwierdzone w zaświadczeniu lekarskim. Pracodawca wystąpił przeciwko poszkodowanemu o sprostowanie protokołu powypadkowego. Przedmiotem żądania była zmiana kwalifikacji wypadku przy pracy z ciężkiego na indywidualny.

lornetka

Sąd I instancji uznał, że poszkodowanego nie można pozwać, a ponadto uznał, że w sprawie zachodzi także brak czynnej legitymacji powoda, który nie wykazał kwalifikowanego interesu w żądaniu udzielenia ochrony prawnej. Stanowisko to podzielił Sąd Apelacyjny. W jego ocenie, powód nie wykazał istnienia stosunku prawnego, który łączył go z pozwanym pracownikiem w zakresie roszczenia o sprostowanie protokołu wypadkowego. Związek między uznaniem wypadku przy pracy za ciężki a wysokością (stopą procentową) składek, którymi został obciążony płatnik (pracodawca) jest wyłącznie pośredni i zależny od wielu zmiennych, np.: liczba ubezpieczonych, wartość przypisana charakterowi działalności gospodarczej prowadzonej przez płatnika, a także wskaźnik korygujący. W tym stanie rzeczy Sąd Apelacyjny oddalił apelację powoda. W skardze kasacyjnej pracodawca wniósł o uchylenie obu wyroków i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu.

Leave a Reply