Przeciwpożarowe obowiązki pracodawców

Jednym z ważniejszych, jeśli nie najważniejszym obowiązkiem w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest obowiązek, o którym mowa jest w art. 9 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej:

„Każdy kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące w strefie zagrożenia oraz: centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostkę ochrony przeciwpożarowej albo Policję bądź wójta albo sołtysa”.

W powyższym artykule określono wszystkie obowiązki spoczywające na nas wszystkich jednak nie wynika z przepisów jasno czy mamy obowiązek podejmowania działań gaśniczych, jednak może to wynikać z wewnętrznych regulaminów organizacyjnych czy zakresów obowiązków poszczególnych pracowników. Nie może to być jednak obowiązek bezwzględny czyli nie można nakazać gasić każdego pożaru przy użyciu gaśnic i hydrantów pracownikom, gdyż wiąże się to z ryzykiem utraty życia lub zdrowia w wyniku narażenia pracownika na działanie termiczne pożaru oraz oddziaływanie toksyczne produktów spalania.

Art.209 Kodeksu pracy mówi o obowiązkach pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

 1. Zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
 2. Wyznaczyć pracowników do:
 • Udzielania pierwszej pomocy.
 • Wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
 • Zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Działania powyższe powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.
Ponadto zgodnie z art. 207 KP pracodawca jest zobowiązany przekazać pracownikom informacje o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników powinna zawierać:

 • imię i nazwisko,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.

Ponadto pracodawca ma obowiązek przekazania pracownikom informacji o:

 1. Zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników.
 2. Działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń o których mowa w pkt.1.

Zaznaczyć należy, że obowiązek udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym wynika także innych przepisów nie tylko z przepisów o ochronie przeciwpożarowej i spoczywa na nas wszystkich.

Obowiązek przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej wynika z art.3 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz z art. 100 KP. Kto nie przestrzega w/w obowiązku podlega odpowiedzialności w trybie i na zasadach ustalonych w innych przepisach min. Kodeksie karnym w art. 163 i 164 określono odpowiedzialność karną za spowodowanie zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu oraz art. 82, 82a i 83 Kodeksu wykroczeń.

Art. 4 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej nakłada dodatkowe obowiązki na właścicieli budynków, obiektów budowlanych lub terenów, którzy zapewniając ich ochronę przeciwpożarową zobowiązani są w szczególności do:

 • przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
 • wyposażenia budynku, obiektu budowlanego lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
 • zapewnienia konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
 • zapewnienia osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
 • przygotowania budynku, obiektu budowlanego lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej,
 • zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
 • ustalenia sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

pozar

Na terenie zakładu pracy mogą występować wszelkiego rodzaju zdarzenia niebezpieczne do których możemy zaliczyć pożary i miejscowe zagrożenia. Rodzaj
i wielkość zdarzeń niebezpiecznych jest związana z wieloma czynnikami m.in. :ilością
i rodzajem substancji magazynowanych i przetwarzanych w zakładzie, rodzajem prowadzonej działalności zakładu, umiejscowieniem, ilością osób zatrudnionych
i wieloma innymi czynnikami wpływającymi na ryzyko wystąpienia i rozprzestrzeniania się zdarzeń niebezpiecznych.

Ponadto właściciele budynków, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków jednorodzinnych zobowiązani są do:

 1. Utrzymywania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej.
 2. Wyposażenia obiektów, zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych, w przeciwpożarowe wyłączniki prądu.
 3. Umieszczania w widocznych miejscach instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych.
 4. Oznakowania znakami zgodnymi z Polskimi Normami:
 • Dróg i wyjść ewakuacyjnych w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji.
 • Miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic.
 • Miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi.
 • Miejsc usytuowania nasady umożliwiającej zasilanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, kurków głównych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo.
 • Drabin ewakuacyjnych, rękawów ratowniczych, pojemników z maskami ucieczkowymi, miejsc zbiórki do ewakuacji, miejsc lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych.
 • Dźwigów dla straży pożarnej.
 • Przeciwpożarowych zbiorników wodnych, zbiorników technologicznych stanowiących uzupełniające źródło wody do celów przeciwpożarowych, punktów poboru wody, stanowisk czerpani wody.
 • Drzwi przeciwpożarowych.
 • Dróg pożarowych.
 • Miejsc zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem.

 

Leave a Reply