Prace szczególnie niebezpieczne

Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych określony  został w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Na pracodawcy spoczywa obowiązek ustalenia i aktualizowania tego wykazu.

22578879-black-and-yellow-striped-caution-tape-barrier

Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych określony w przepisach rozdziału 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej r.o.b.h.p.) nie stanowi katalogu zamkniętego, a jedynie wytyczne, jakie prace należy w ten sposób zakwalifikować.

Uzasadnienie

Prace szczególnie niebezpieczne, zgodnie z § 80 ust. 1 r.o.b.h.p., to prace, przy których wykonywaniu występuje zwiększone zagrożenie lub prace, które są wykonywane w utrudnionych warunkach. Stosownie do postanowień rozdziału 6 przytoczonego rozporządzenia, do powyższych prac zalicza się:

1)   roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części,

2)   prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych

3)    prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych,

4)   prace na wysokości,

5)   prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne.

Jak wynika z powyższego, katalog ten nie jest zamknięty, a na pracodawcy, zgodnie z § 80 ust. 1 r.o.b.h.p., spoczywa obowiązek ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy.

Istnieje również szereg regulacji szczególnych, które kwalifikują dane prace jako szczególnie niebezpieczne. Można wśród nich wymienić m.in. prace wymienione w § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, czy też te wymienione w § 28 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

Należy również przypomnieć, że przy organizacji prac uznanych za szczególnie niebezpieczne należy podjąć ponadprzeciętne środki ostrożności, które zostały określone w § 81 r.o.b.h.p., a więc zapewnić w szczególności:

1) bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi wyznaczonych w tym celu osób;

2) odpowiednie środki zabezpieczające;

3) instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:

a. imienny podział pracy,

b. kolejność wykonywania zadań,

c. wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach;

4) dostęp do miejsc wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych wyłącznie osobom upoważnionym i odpowiednio poinstruowanym.

 

Leave a Reply