Prace alpinistyczne

Prace alpinistyczne to m.in. prace na elewacji budynków, roboty budowlane i rozbiórkowe, prace wykonywane w zbiornikach i kanałach oraz dojściach do miejsc trudno dostępnych. Każda praca alpinistyczna jest wykonywana na wysokości i w miejscach trudnych, a więc jest szczególnie niebezpieczna.

Często prace te są wykonywane przez wyspecjalizowanych członków grup alpinistycznych, ale również przez przeszkolonych pracowników zakładów pracy.

Nazwa wzięła się od alpinistów, też „pracujących” na wysokości, atakujących szczyt za pomocą lin, zapięć, haków i raków. W odróżnieniu od wspinaczki w górach, w przypadku prac alpinistycznych, sprzęt linowy nie służy tu jako środek asekuracji, lecz do pracy w dostępie linowym do miejsc trudnodostępnych. Prace te mogą być związane m.in. z czyszczeniem i malowaniem elewacji budynków i budowli, czyszczeniem lub zakładaniem różnych elementów konstrukcyjnych stalowych, naprawą dachu, naprawą rynien, naprawą balkonów, zakładaniem reklam na słupy reklamowe, myciem okien i szklanych elewacji w wysokich budynkach, odśnieżaniem dachu, wycinką konarów wysokich drzew, ale też np. uwalnianiem zwierzą. Prace alpinistyczne różnią się od pozostałych prac na wysokości tym, że wykonujący te prace używają sprzętu, takiego jak w górach, pozwalającego na dostęp linowy. Pracowników tych nazywa się często „alpinistami przemysłowymi”.

alp

Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zalicza prace, które mogą być wykonywane podczas prac alpinistycznych, do prac szczególnie niebezpiecznych.

Artykuł 237(3) §1 Kodeksu pracy stanowi, iż nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności,

a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp.

Przepisy nie przewidują dodatkowego szkolenia, ale w ramach instruktażu stanowiskowego (szkolenie wstępne), należy przeszkolić pracowników z zakresu prac alpinistycznych. W programie szkolenia należy ująć tematy dotyczące prac alpinistycznych, takie jak: prawa i obowiązki pracownika (zgodne z Kodeksem pracy); sprzęt alpinistyczny, metody dojścia do stanowiska pracy; wykonywanie różnych prac; zachowanie się w razie wypadku oraz w razie pożaru: przeprowadzenie ewakuacji w razie pożaru oraz innego zagrożenia. Podobne tematy należy omówić podczas szkolenia bhp okresowego.
Do każdego rodzaju pracy alpinistycznej pracodawca powinien sporządzić i wydać instrukcję. Każda praca alpinistyczna jest wykonywana na wysokości i w miejscach trudnych, a więc jest szczególnie niebezpieczna. Pracownik natomiast jest zobowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bhp .

Ponieważ prace alpinistyczne należą do prac niebezpiecznych, szkolenia okresowe pracowników w zakresie BHP powinno być powtarzane raz w roku.

 

Leave a Reply