Praca na zwolnieniu lekarskim a rozwiązanie umowy o pracę

Wyrok SN z 16 marca 2017 r.

Sygn. II PK 14/16

 

Zakwalifikowanie świadczenia pracy przez pracownika mającego zwolnienie lekarskie jako uchybienia podstawowemu obowiązkowi jest możliwe w wyjątkowych wypadkach, gdy czynniki przedmiotowe i podmiotowe sprawy dominują nad przeciwstawnymi racjami – stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 16 marca 2017 r.

zwolnienie-z-pracy3

Wyrok ten zapadł w sprawie z powództwa przeciwko pracodawcy o przywrócenie do pracy i zapłatę wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.

Powód był zatrudniony na czas nieokreślony jako komendant straży miejskiej. W związku z przeziębieniem uzyskał zaświadczenie lekarskie ze wskazaniem, że powinien leżeć. Mimo to stawił się do pracy ze względu na niedobory kadrowe w podległej mu jednostce. Wezwany na spotkanie z nowo wybranym burmistrzem, powód otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę. Zostało ono umotywowane utratą zaufania w związku z wszczętym przeciwko powodowi postępowaniem karnym. Powód odmówił przyjęcia pisma, stwierdzając, że aktualnie przebywa na zwolnieniu lekarskim. W konsekwencji doręczono mu oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, jako przyczynę wskazując ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych polegające na wykonywaniu czynności zawodowych w okresie zwolnienia lekarskiego.

Zdaniem sądu pierwszej instancji, odwołanie powoda od wypowiedzenia było zasadne. Po pierwsze, postępowanie prokuratorskie zostało prawomocnie umorzone, toteż nie zachodziły uzasadnione, racjonalne i obiektywne przesłanki powołane przez pracodawcę w wypowiedzeniu powodowi umowy o pracę. Po wtóre, późniejsze zachowanie powoda nie wynikało, zdaniem sądu, ze złej woli, rażącego niedbalstwa czy ignorowania obowiązków. Było ono przejawem odpowiedzialności i dbałości o prawidłowe wykonywanie powierzonych mu obowiązków kierowniczych oraz dążeniem do sprawnego funkcjonowania podległej mu straży miejskiej. Z tego względu sąd rejonowy przywrócił powoda do pracy i zasądził na jego rzecz 10.061,60 zł tytułem wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.

 

 

Leave a Reply