Obowiązki osób kierujących pracownikami

 

 

refinery

 

 

 

 

 

Obowiązki osoby kierującej pracownikami wynikające z art. 212 Kodeksu pracy:

  • organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp. Szerokie pojecie dotyczące takiej organizacji i podziału pracy, aby była ona wykonywana zgodnie z przepisami Kodeksu pracy oraz przepisami innych ustaw i aktów wykonawczych (rozporządzeń) określających prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowień układów zbiorowych pracy i regulaminów. Poprzez zasady bhp należy rozumieć reguły lub metody postępowania ukształtowane w procesie pracy oraz wynikające z doświadczenia życiowego, logicznego rozumowania i wiedzy technicznej, których przestrzeganie służy ochronie życia lub zdrowia pracownika i tym samym zapewnieniu mu faktycznego bezpieczeństwa podczas pracy. Zasady bhp ujmowane są w instrukcjach obsługi, instrukcjach i procedurach technologicznych oraz w instrukcjach stanowiskowych bhp.
  • dbać o sprawność środków ochrony indywidualnych oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem. Powyższe odnosi się w szczególności do nadzorowania aby pracownicy użytkowali przydzielone im środki ochrony indywidualnej zgodnie z opracowanymi przez pracodawcę zasadami oraz  załączoną instrukcją użytkowania. Osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana do zapewnienia sprawnych środków indywidualnych oraz środków ochrony zbiorowej. Nie ma tu znaczenia, czy urządzenia te są produkcji krajowej, czy zagranicznej (orzeczenie SN z dnia 1 lutego 1962 r. II CR 63/61).
  • organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi oraz innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy. Bardzo szeroko określony obowiązek polegający na stosowaniu takich metod pracy, aby podwładni nie ulegali wypadkom i chorobom zawodowym. Należy w tym miejscu przytoczyć Orzeczenie SN z dnia 1 lutego 1968 r. I PRN 449/67, z którego wynika, że obowiązkiem kierownika jest stworzenie takiej organizacji pracy, która by zapewniała pracownikowi bezpieczne i higieniczne warunki pracy – obejmuje ona w szczególności określanie możliwie dokładnie sposobu i czasu wykonywania zleconej pracownikowi czynności.
  • dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem. Wymaga to utrzymania stanu pomieszczeń i wyposażenia technicznego na poziomie umożliwiającym nie tylko zapobieganie mechanicznym urazom w zetknięciu z maszynami oraz urządzeniami technicznymi, ale także zabezpieczającym pracowników przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami występującymi w procesie pracy. Związane jest to głównie z utrzymywaniem w należytym stanie technicznym środków ochrony zbiorowej. Środki ochrony zbiorowej są rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w pomieszczeniach produkcyjnych, maszynach i urządzeniach, przeznaczonymi do jednoczesnej ochrony grupy ludzi, w tym i pojedynczych osób przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami występującymi pojedynczo lub łącznie w środowisku pracy. Takimi urządzeniami ochronnymi są np. różnego typu osłony zapobiegające dostępowi do strefy niebezpiecznej, kurtyny świetlne, skanery, maty naciskowe, a także parawany spawalnicze, instalacje wentylacji oraz wszelkiego rodzaju rozwiązania stosowane w pomieszczeniach pracy mające na celu obniżenie narażenia pracowników na hałas (ekrany, obudowy, kabiny). Pod pojęciem wyposażenia technicznego mieszczą się wszelkie maszyny, urządzenia i narzędzia użytkowane przez pracowników w procesie pracy. Są to również urządzenia podlegające Urzędowi Dozoru Technicznego, których eksploatacja wymaga odrębnych decyzji i kwalifikacji personelu ich obsługującego.  Sąd Najwyższy w wyroku z 5.12.1968, II PR 503/68 stwierdził, że prawidłowe zorganizowanie procesu pracy obejmuje nie tylko odpowiedni nadzór, określenie sposobu, czy czasu wykonywania zleconej pracownikowi czynności, ale także zapewnienie właściwego stanu maszyn, urządzeń i narzędzi pracy.
  • egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bhp. Osoba kierująca pracownikami ma prawo wnioskowania o zastosowanie wobec pracownika kar porządkowych; upomnienia i nagany, a za nieprzestrzeganie przepisów bhp – kary pieniężnej.
  • zapewnić wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotna nad pracownikami. Oznacza to w szczególności zastosowanie się do zaleceń, jakie lekarz profilaktyk zwarł w zaświadczeniu lekarskim wydawanym do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Leave a Reply