Nowe zasady dot. kwalifikacji przy obsłudze wózka widłowego

Od 10 sierpnia 2018 roku nie będzie już można zatrudnić operatora wózka jezdniowego o napędzie silnikowym na podstawie imiennego zezwolenia. Nie dotyczy to jednak osób już zatrudnionych, dla których przewidziano okresy przejściowe na uzupełnienie kwalifikacji.

Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 15.12.2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, które z dniem 10 sierpnia 2018 roku zastąpi obecnie obowiązujące przepisy regulujące zasady bhp przy obsłudze takich wózków.

Koniec imiennych zezwoleń

Nowe przepisy ujednolicają oraz doprecyzowują regulacje w zakresie wydawania uprawnień do obsługi tego rodzaju urządzeń. Przepisy nowego rozporządzenia nie przewidują już wydawania przez organizatorów pracy pisemnych imiennych zezwoleń do obsługi wózków jezdniowych.

Zezwolenia takie, poprzedzone szkoleniami organizowanymi przez pracodawców, zgodnie z nowym rozporządzeniem zastąpione zostają zaświadczeniami o ukończeniu, z wynikiem pozytywnym, odpowiedniego szkolenia przeprowadzonego według programu opracowanego lub zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego. Od dnia 10 sierpnia 2018 r. znika więc podstawa prawna w zakresie organizowania przez pracodawców szkoleń dla kierowców wózków oraz wydawania imiennych zezwoleń.

Pracownicy mają czas na uzupełnienie kwalifikacji

Imienne zezwolenia, o których mowa w §4 ust. 1 pkt 2 obowiązującego jeszcze przez kilka dni rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 650 oraz z 2003 r. poz. 603), będą bowiem jeszcze ważne przez pewien okres. O tym, jak długo, decyduje data wystawienia takiego zezwolenia:

1)   imienne zezwolenia wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.;

2)   imienne zezwolenia wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.;

3)   imienne zezwolenia wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Biorąc pod uwagę fakt, że obecny stan prawny w zakresie uzyskiwania uprawnień będzie obowiązywał jeszcze do dnia 9 sierpnia 2018 r., to jeśli pracownik spełni warunki do uzyskania imiennego pisemnego zezwolenia do obsługi wózka i pracodawca wystawi takie zezwolenie z datą wcześniejszą niż 10 sierpnia 2018 r. to będzie ono ważne u danego pracodawcy nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r.

wozek

 

Leave a Reply