Narażenie na promieniowanie optyczne

Promieniowanie optyczne występuje jako naturalny składnik promieniowania słonecznego oraz wytwarzane jest w sposób sztuczny przez człowieka w celu wykorzystania w różnych procesach technologicznych w przemyśle, medycynie, kosmetyce czy pracach badawczych. Promieniowanie to stanowi również produkt uboczny działalności zawodowej człowieka i występuje np. podczas spawania lub podczas gorących procesów technologicznych w hutnictwie. W związku z faktem, że promieniowanie to może powodować szkodliwe skutki dla zdrowia człowieka zalicza się je do czynników szkodliwych w środowisku pracy.

 

Pracodawca:

 1. ustala poziom promieniowania na podstawie pomiarów, wykonywanych zgodnie z przepisami w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 2. wyznacza poziom ekspozycji na promieniowanie optyczne,
 3. sporządza kartę oceny poziomu ekspozycji,
 4. ocenia ryzyko zawodowe związane z ekspozycją pracowników na promieniowanie optyczne, wynikające z konkretnych uwarunkowań występujących w miejscu pracy.

Ocena ryzyka zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. czynników mających wpływ na skutki oddziaływania promieniowania optyczne­go na organizm człowieka,
 2. wartości MDE, w tym również wartości MDE odrębnie dla kobiet w ciąży oraz dla młodocianych,
 3. skutków dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, w tym należących do grup szczególnego ryzyka,
 4. możliwych skutków dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, wynikających ze współwystępowania w środowisku pracy promieniowania optycznego i fotouczu­lających substancji chemicznych,
 5. pośrednich skutków mających wpływ na bezpieczeństwo pracowników, w szcze­gólności zagrożeń związanych z możliwością wywołania olśnienia, pożaru lub wybuchu,
 6. istnienia urządzeń ochronnych i innego wyposażenia zabezpieczającego przed nadmiernym poziomem ekspozycji,
 7. wiedzy medycznej w dostępnych publikacjach oraz informacji uzyskanych w wy­niku profilaktycznych badań lekarskich pracowników,
 8. przypadków ekspozycji na promieniowanie optyczne emitowane przez więcej niż jedno źródło promieniowania lub ekspozycji na promieniowanie optyczne o sze­rokim zakresie długości fal,
 9. klasyfikacji laserów podanej w Polskiej Normie, a także każdej podobnej klasyfi­kacji źródeł promieniowania, mogących spowodować zagrożenia porównywalne z laserem klasy 3B lub 4,

informacji dostarczanych przez producentów źródeł promieniowania i związane­go z nimi wyposażenia, wykonywanych zgodnie z normami zharmonizowanymi i spełniających zasadnicze wymagania w rozumieniu przepisów o systemie oceny zgodności.

Środki przeciwdziałania promieniowaniu optycznemu:

Pracodawca:

 1. eliminuje u źródła ryzyko zawodowe związane z narażeniem na promieniowanie optyczne albo
 2. ogranicza je w możliwie największym stopniu, w szczególności przez likwidowanie zagrożeń w miejscu ich powstawania.

W przypadku gdy ocena ryzyka zawodowego wykaże, że istnieje możliwość wystąpienia poziomów ekspozycji przekraczających wartości MDE, pracodawca sporządza i wpro­wadza w życie program działań organizacyjno-technicznych, zapobiegających przekro­czeniu dopuszczalnych poziomów ekspozycji.

prominiowanie

Działania organizacyjno-techniczne:

 1. wprowadzanie procesów lub metod pracy ograniczających ryzyko zawodowe związane z promieniowaniem optycznym,
 2. dobór urządzeń, przeznaczonych do wykonywania określonej pracy, o możliwie najniższej emisji promieniowania optycznego,
 3. ograniczanie emisji promieniowania optycznego środkami technicznymi, w tym przez stosowanie, w przypadkach koniecznych, urządzeń ochronnych i innych środków ochrony zbiorowej (blokad, obudów, osłon, ekranów itp.),
 4. konserwowanie urządzeń będących źródłem emisji promieniowania optycznego i ich wyposażenia, stosowanych urządzeń ochronnych i środków ochrony zbioro­wej oraz miejsc i stanowisk pracy,
 5. projektowanie miejsc pracy i rozmieszczanie stanowisk pracy w sposób umoż­liwiający izolowanie od źródeł
 6. promieniowania oraz ograniczający jednoczesną ekspozycję na promieniowanie optyczne emitowane przez wiele źródeł promie­niowania,
 7. ograniczanie czasu trwania i poziomu ekspozycji,
 8. zapewnienie prawidłowo dobranych środków ochrony indywidualnej,
 9. przestrzeganie instrukcji producentów sprzętu, w szczególności w zakresie bez­piecznej obsługi, zapobiegającej powstawaniu szkodliwych emisji promieniowa­nia optycznego lub nadmiernych poziomów ekspozycji.

 

Leave a Reply