Lepsza informacja o warunkach pracy

W dniu 21.12.2017 Komisja Europejska przyjęła w tym zakresie projekt nowej dyrektywy w sprawie bardziej przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w całej UE. Nowe przepisy mają objąć pracujących w ramach nietypowych umów, którzy nie byli chronieni dotychczasowymi przepisami. 

 

Marianne Thyssen, komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, podkreśliła: Podejmujemy działanie na rzecz poprawy przejrzystości i przewidywalności warunków pracy. Świat pracy zmienia się w szybkim tempie – rośnie liczba niestandardowych form zatrudnienia i umów. Coraz liczniejszym pracownikom grozi w związku z tym, że nie będą już objęci podstawowymi prawami, począwszy od prawa do znajomości warunków, na jakich są zatrudniani. Większa przejrzystość i przewidywalność przyniesie korzyści zarówno pracownikom, jak i przedsiębiorstwom.

 

W projekcie Komisja proponuje między innymi:

1)    dostosowanie pojęcia pracownika do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Obecnie obowiązujące przepisy dopuszczają rozbieżności w definicjach, przez co niektóre kategorie pracowników nie są objęte przepisami. Poprzez zastosowanie definicji pracownika wynikającej z orzecznictwa Trybunału nowa dyrektywa zapewni objęcie przepisami tych samych ogólnych kategorii pracowników;

2)    objęcie zakresem obowiązywania dyrektywy różnych form zatrudnienia, które obecnie często nie są objęte ochroną. Dotyczy to m. in. pracowników domowych, osób pracujących w bardzo niewielkim wymiarze godzin lub w ramach bardzo krótkoterminowych umów. Proponowane przepisy objęłyby również nowe formy zatrudnienia, jak praca na żądanie, w systemie bonów usługowych lub za pośrednictwem platform internetowych. W sumie byłoby to wg szacunków Komisji od 2 do 3 mln pracowników, którzy nie są chronieni dotychczasowym prawodawstwem;

3)    zapewnienie pracownikom aktualnych i rozszerzonych pakietów informacji od samego początku pracy, a nie dopiero po upływie dwóch miesięcy, jak ma to miejsce obecnie;

4)    określenie nowych praw minimalnych, takich jak prawo do większej przewidywalności pracy dla osób pracujących w oparciu o zmienny harmonogram, możliwość ubiegania się o zmianę formy zatrudnienia na bardziej stabilną z prawem do otrzymania odpowiedzi pisemnej, bądź też prawo do uzyskania obowiązkowych szkoleń bez potrącania ich kosztu z wynagrodzenia;

5)    zapewnienie skuteczniejszych środków egzekwowania praw i dochodzenia roszczeń jako ostatecznych form rozstrzygania ewentualnych sporów, jeśli dialog okaże się niewystarczający.

unia zmiany

Proponowana dyrektywa musiałaby zostać przyjęta przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej, a następnie wdrożona przez państwa członkowskie w drodze ustawodawstwa lub układów zbiorowych pomiędzy partnerami społecznymi. Projekt przewiduje możliwość modyfikacji przez partnerów społecznych minimalnych praw proponowanych w dyrektywie pod warunkiem zachowania ogólnego poziomu ochrony.

Dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy zastąpiłaby obowiązującą dyrektywę 91/533/EWG.

 

Leave a Reply