Kontrola regałów magazynowych

Sprawdzanie regałów magazynowych

Regały magazynowe służące składowania towarów powinny być sprawne. W ten sposób zagwarantowana jest ich bezpieczne eksploatacja.

W tym celu zaleca planowanie kontroli, mających na celu wykrycie ewentualnych nieprawidłowości podczas normalnego użytkowania regału.

 

Przeprowadzanie regularnych kontroli regału:

1)   zapobiegnie zniszczeniu składowanych towarów względnie regału i/lub powstaniu zagrożenia zdrowia lub życia personelu obsługi

2)   zagwarantuje ciągłość użytkowania oraz zapobiegnie nagłym przerwom w eksploatacji

 

Dla bezpieczeństwa pracy niezbędne są systematyczne kontrole stanu technicznego

konstrukcji regałowej, tj.:

1)   Kontrola okresowa: raz na rok należy przeprowadzić badanie stanu technicznego regału potwierdzone protokołem, przy udziale przedstawiciela dostawcy.

2)   Kontrola bieżąca: raz w tygodniu należy kontrolować stan techniczny regału; w szczególności należy zwrócić uwagę na odkształcenia elementów nośnych, prawidłowe położenie zabezpieczeń oraz inne niesprawności. W przypadku zauważenia uszkodzeń elementów należy to odnotować w załączonej Karcie bieżącej kontroli stanu technicznego regałów (str. 18) i poinformować o tym fakcie przełożonego.

 

Każdy uszkodzony podczas eksploatacji element regału musi zostać natychmiast wymieniony na identyczny sprawny. Obowiązek przeprowadzenia kontroli okresowych regału spoczywa na użytkowniku regału.

 

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia lub odkształcenia elementów konstrukcyjnych, np. słupów, skratowań skośnych, poziomych oraz rygli, lub w przypadku nieprawidłowego zamocowania stóp, należy natychmiast usunąć ładunek z konstrukcji oraz wymienić uszkodzone elementy.

 

Posadzka, na której instalowane są regały powinna być równa. Dopuszczalne odchylenie równości nie powinno przekraczać 5 mm, sprawdzane łata kontrolna o długości 2 metrów. Dopuszczalne odchylenie od poziomu nie powinno być większe niż +/- 5 mm na całej długości, również sprawdzane łata kontrolna o długości 2 metrów. Wymagana klasa betonu min. B25. Posadzka powinna zapewnić możliwość kotwienia ram regałów na głębokość 150 mm. Nośność posadzki powinna być wystarczająca do przeniesienia obciążenia skupionego od stóp regału oraz obciążenia jednostkowego przypadającego na 1 m2 powierzchni posadzki.

Leave a Reply