Chorobowe po urlopie bezpłatnym

Chorobowe po urlopie bezpłatnym

Pracownicy często korzystają z prawa do urlopu bezpłatnego, szczególnie gdy w roku kalendarzowym wykorzystali już wszystkie dni należnego urlopu wypoczynkowego. Pracodawcy w okresie udzielanych urlopów bezpłatnych nie wypłacają pracownikom korzystającym z tych urlopów wynagrodzenia za pracę, ale również nie opłacają składek do ZUS. Jest to okres nieskładkowy, więc pracownik w tym czasie nie podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu.

Jeżeli okres udzielonego urlopu bezpłatnego przypadnie w trakcie okresu wyczekiwania na prawo do zasiłku, do 30 dniowego okresu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu nie należy wliczać dni, w których pracownik korzystał z urlopu bezpłatnego.

Wyliczenie-wynagrodzenia-chorobowego-1

Powstaje zatem pytanie czy pracownik nabędzie prawo do zasiłku chorobowego jeżeli będzie chorował w trakcie urlopu bezpłatnego, kiedy nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu?

Nie. Zgodnie z art. 12 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 1368 ze zm.) zasiłek chorobowy nie przysługuje  w okresach niezdolności do pracy przypadających w czasie urlopu bezpłatnego.

Jeżeli niezdolność do pracy powstanie w trakcie urlopu bezpłatnego i trwa nadal po jego zakończeniu, pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego za okres po powrocie z tego urlopu. Pomimo, że urlop bezpłatny jest okresem, w którym zasiłkobiorca nie podlegał ubezpieczeniu chorobowemu, od następnego dnia po zakończeniu okresu urlopu bezpłatnego nabędzie on prawo do zasiłku na takich samych zasadach jak ubezpieczeni posiadający okres wyczekiwania na prawo do świadczeń.

Reasumując, prawo do zasiłku nie przysługuje, gdy okres choroby pokrywa się w całości z okresem udzielonego urlopu bezpłatnego. W przypadku, gdy niezdolność do pracy rozpoczyna się w trakcie urlopu bezpłatnego, ale kończy w okresie, gdy pracownik powrócił już do pracy, ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego za okres po powrocie do pracy z udzielonego urlopu bezpłatnego. Należy również pamiętać, że zasiłek chorobowy będzie przysługiwał także w sytuacji, gdy z datą zakończenia urlopu bezpłatnego wygaśnie tytuł do ubezpieczenia chorobowego, czyli zakończy się okres, na który została zawarta umowa o pracę. Wówczas płatnikiem zasiłku za okres po ustaniu zatrudnienia będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Podczas ustalania podstawy wymiaru świadczeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego, okres urlopu bezpłatnego traktuje się jako nieobecność usprawiedliwioną.

Podstawa prawna:

art. 12 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368 ze zm.)

ust. 11 i 12 komentarza do ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368 ze zm.)

 

Leave a Reply