header_image

Okoliczności decydujące o podwyższeniu składki wypadkowej

Okoliczności decydujące o podwyższeniu składki wypadkowej
Pracodawca nie powinien być karany przez ZUS podwyższeniem składki wypadkowej o 100 proc., jeżeli sam przestrzegał przepisów bhp, a wypadki przy pracy były spowodowane wyłącznie z winy pracowników – wynika z wtorkowego wyroku Sądu Najwyższego. Wyrok dotyczy olsztyńskiego oddziału pomorskiej spółki energetycznej, której pracownicy ulegli w 2009 r. poważnym wypadkom przy pracy. Pierwszy wypadek miał ...

Błędna ocena zdolności do pracy

Błędna ocena zdolności do pracy
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2010 r. I PK 148/09   Dopuszczenie pracownika do pracy na podstawie zaświadczenia lekarskiego zawierającego obiektywie błędną ocenę jego zdolności do pracy może stanowić zewnętrzną współprzyczynę wypadku przy pracy, jeżeli praca wykonywana w dniu zdarzenia mogła prowadzić do zawału serca w przebiegu radykalnych samoistnych schorzeń kardiologicznych pracownika.  

Ukąszenie przez kleszcza

Ukąszenie przez kleszcza
Wyrok SN z dnia 16 lutego 2000 r. II UKN 425/99 Ukąszenie przez kleszcza powodujące zachorowanie na boreliozę może  być traktowane jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które  wiąże się z pracą i może być kwalifikowane jako wypadek przy pracy (art. 6 ust.  1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu ...

Uszczerbek na zdrowiu wywołany skutkami wypadku

Uszczerbek na zdrowiu wywołany skutkami wypadku
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 listopada 2012 r. Sygn. akt III APa 26/12   Wpływ odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu wywołanego skutkami wypadku przy pracy na wysokość zadośćuczynienia. Podstawa określenia wysokości renty wyrównawczej. 1. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu wywołanego skutkami wypadku przy pracy nie podlega odliczeniu od zadośćuczynienia ...

Ustalenia sądu przy badaniu przyczyn wypadku

Ustalenia sądu przy badaniu przyczyn wypadku
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 lutego 2013 r., I PK 207/2012.Uznając zdarzenie za wypadek przy pracy, sąd powinien dokonać własnych ustaleń faktycznych i prawnych Sprawa o sprostowanie protokołu powypadkowego jest przedmiotowo inna od sprawy o świadczenie rentowe i na potrzeby każdej z nich sąd powinien ustalić, czy w rozważanym stanie faktycznym doszło do wypadku ...

Okoliczności decydujące o powstaniu choroby zawodowej

Okoliczności decydujące o powstaniu choroby zawodowej
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 4 grudnia 2012 r. (Sygn. akt III SA/Kr 222/12)Tytuł: Okoliczności decydujące o powstaniu choroby zawodowej. 1. O powstaniu konkretnej choroby (w tym mogącej być uznaną za zawodową) współdecydują różne okoliczności, także cechy osobnicze pracownika, uwarunkowania genetyczne, indywidualne skłonności itp. Nie mają one jednak żadnego znaczenia w uznaniu ...

Służba BHP w zakładach pracy

Wyrok NSA z dnia 12.01.2011 – Sygn. akt. I OSK 1120/10 Tym razem przytaczam Państwu wyrok NSA w sprawie służby BHP: 12 stycznia 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał wyrok w sporze między PIP a pracodawcą dotyczący powierzania obowiązków służby bhp firmie zewnętrznej. Orzeczenie NSA dotyczyło interpretacji obowiązku pracodawcy, zatrudniającego powyżej 100 pracowników, powołania ...

Wypadki przed rozpoczęciem pracy

Wypadki przed rozpoczęciem pracy
Uchwała SN z dnia 7 lutego 2013 – Syn. akt. III UZP 6/12 Sąd Najwyższy rozpoznał ciekawą sprawę dotyczącą zdarzeń wypadkowych mających miejsce przed rozpoczęciem wykonywania pracy. Pytanie prawne brzmiało: ​Czy ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. 2009 ...

Dodatkowe badania w przypadku nasilenia się zagrożenia

Dodatkowe badania w przypadku nasilenia się zagrożenia
Wyrok SN z dnia 27.01.2011 – Sygn. akt. II PK 175/10 (OSNP 2012/7-8/88, OSP 2012/9/86) Sąd Najwyższy zajął się ciekawą sprawą leśniczego i orzekł, że: „W zakładzie pracy, w którym występują zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników, pracodawca jest zobowiązany do szczególnej staranności w zakresie przeciwdziałania ich wystąpieniu. Naruszenie tego obowiązku może stanowić czyn niedozwolony, ...

Poślizg samochodu a przyczyna wypadku

Wyrok SN z 18.02.1998 – Sygn. akt II UKN 529/97 Wypadek wskutek poślizgu samochodu jest spowodowany przyczyną zewnętrzną w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze zm.), a fakt, że ...