header_image

Nakaz inspektora pracy nie musi zawierać uzasadnienia faktycznego i prawnego

Nakaz inspektora pracy nie musi zawierać uzasadnienia faktycznego i prawnego
Decyzja inspektora pracy nie musi zawierać uzasadnienia faktycznego i prawnego w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jej nieodzownymi elementami są określenie podstawy prawnej oraz rozstrzygnięcie, czyli precyzyjnie sformułowanie zakresu przyznanych praw lub nałożonych obowiązków. Pogląd ten wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 grudnia 2011 r., I OSK 753/11. Orzeczenie to zapadło w ...

Wypadek prezesa klubu sportowego

Wypadek prezesa klubu sportowego
Wyrok  Sądu Najwyższego  z dnia 3 kwietnia 2013 r.    II UK 220/12   Wypadek, który miał miejsce przy wykonywaniu społecznych funkcji prezesa zarządu klubu sportowego, nie jest wypadkiem przy pracy także wówczas, gdy klub sportowy był finansowany przez pracodawcę, który powołał pracownika do pełnienia tej funkcji. Poniżej można pobrać uzasadnienie wyroku: Uzasadnienie II UK ...

Wypadek przedsiębiorcy

Wypadek przedsiębiorcy
Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która uległa nieszczęśliwemu zdarzeniu w czasie czynności związanych z jej prowadzeniem, ma takie samo prawo do rekompensaty jak pracownik – stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 sierpnia 2013 r., I UK 56/13.   Rodzina zmarłego wskutek wypadku przedsiębiorcy zwróciła się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o wypłatę jednorazowego odszkodowania ...

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy
Wyrok SN z dnia 27 lutego 2013 r. Sygn. II PK 176/12 1. W przedmiocie terminu wypłaty odszkodowania przez pracodawcę nie występuje luka w unormowaniu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy, która wymagałaby odpowiedniego zastosowania przepisów Kodeksu cywilnego. Obowiązek pracodawcy wypłaty odszkodowania z tytułu powstrzymywania się pracownika od działalności konkurencyjnej aktualizuje się w terminach określonych ...

Pobicie w pracy

Pobicie w pracy
Wyrok SN z dnia 08.11.2012 (II PK 80/12)   Pracodawca ma obowiązek uznać za wypadek przy pracy zdarzenie, w wyniku którego doszło do pobicia etatowca przez innego zatrudnionego, jeżeli zdarzenie to pozostaje w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 8 listopada 2012 r. (II PK 80/12)

SN o umowach o pracę

SN o umowach o pracę
Umowy o pracę na czas określony, zawarte w czasie obowiązywania ustawy antykryzysowej na dłużej niż 24 miesiące, nie przekształciły się w umowy na czas nieokreślony, powinny rozwiązać się z upływem 24 miesięcy – orzekł Sąd Najwyższy. Ustawa z lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców – zwana potocznie ustawą antykryzysową ...

Szczególnie uciążliwe obowiązki

Szczególnie uciążliwe obowiązki
Wyrok SN z dnia 4 października 2007 r. I PK 24/07 Wyznaczenie pracownikowi przez pracodawcę (osobę, za którą pracodawca odpowiada) szczególnie uciążliwych obowiązków ze względu na przymioty osobiste, niezwiązane z wykonywaną pracą, jest naruszeniem zasady niedyskryminacji określonej w art. 183a § 2 KP Wyrok z uzasadnieniem

Zwolnienie nauczyciela

Zwolnienie nauczyciela
Wyrok   Sądu Najwyższego   z dnia 3 lipca 2013 r.   I PK 45/13   Nauczyciel, który otrzymał wypowiedzenie umowy dopiero w lipcu, a nie z końcem czerwca, powinien pracować w kolejnym roku akademickim, nawet jeśli nie zgodzi się na cofnięcie przez szkołę wadliwego wypowiedzenia i poinformuje ją o zatrudnieniu u innego pracodawcy. Jeśli ...

Odpowiedzialność za stan BHP

Odpowiedzialność za stan BHP
Wyrok Sądu Najwyższego z 14.09.2000 r. II UKN 207/00, OSNP 2002/9/191 Teza rozstrzygnięcia Zaniedbanie obowiązku zapewnienia pracownikom bezpiecznego stanowiska pracy uzasadnia odpowiedzialność pracodawcy na zasadzie winy.   Stan faktyczny Powód wnosił o zasadzenie zadośćuczynienia za doznana krzywdę i renty wyrównawczej, ponieważ z powodu zawinionego przez powoda wypadku przy pracy doznał uszczerbku na zdrowiu. Sąd I ...

Okoliczności decydujące o podwyższeniu składki wypadkowej

Okoliczności decydujące o podwyższeniu składki wypadkowej
Pracodawca nie powinien być karany przez ZUS podwyższeniem składki wypadkowej o 100 proc., jeżeli sam przestrzegał przepisów bhp, a wypadki przy pracy były spowodowane wyłącznie z winy pracowników – wynika z wtorkowego wyroku Sądu Najwyższego. Wyrok dotyczy olsztyńskiego oddziału pomorskiej spółki energetycznej, której pracownicy ulegli w 2009 r. poważnym wypadkom przy pracy. Pierwszy wypadek miał ...