header_image

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy
Wyrok SN z dnia 27 lutego 2013 r. Sygn. II PK 176/12 1. W przedmiocie terminu wypłaty odszkodowania przez pracodawcę nie występuje luka w unormowaniu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy, która wymagałaby odpowiedniego zastosowania przepisów Kodeksu cywilnego. Obowiązek pracodawcy wypłaty odszkodowania z tytułu powstrzymywania się pracownika od działalności konkurencyjnej aktualizuje się w terminach określonych ...

Pobicie w pracy

Pobicie w pracy
Wyrok SN z dnia 08.11.2012 (II PK 80/12)   Pracodawca ma obowiązek uznać za wypadek przy pracy zdarzenie, w wyniku którego doszło do pobicia etatowca przez innego zatrudnionego, jeżeli zdarzenie to pozostaje w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 8 listopada 2012 r. (II PK 80/12)

SN o umowach o pracę

SN o umowach o pracę
Umowy o pracę na czas określony, zawarte w czasie obowiązywania ustawy antykryzysowej na dłużej niż 24 miesiące, nie przekształciły się w umowy na czas nieokreślony, powinny rozwiązać się z upływem 24 miesięcy – orzekł Sąd Najwyższy. Ustawa z lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców – zwana potocznie ustawą antykryzysową ...

Szczególnie uciążliwe obowiązki

Szczególnie uciążliwe obowiązki
Wyrok SN z dnia 4 października 2007 r. I PK 24/07 Wyznaczenie pracownikowi przez pracodawcę (osobę, za którą pracodawca odpowiada) szczególnie uciążliwych obowiązków ze względu na przymioty osobiste, niezwiązane z wykonywaną pracą, jest naruszeniem zasady niedyskryminacji określonej w art. 183a § 2 KP Wyrok z uzasadnieniem

Zwolnienie nauczyciela

Zwolnienie nauczyciela
Wyrok   Sądu Najwyższego   z dnia 3 lipca 2013 r.   I PK 45/13   Nauczyciel, który otrzymał wypowiedzenie umowy dopiero w lipcu, a nie z końcem czerwca, powinien pracować w kolejnym roku akademickim, nawet jeśli nie zgodzi się na cofnięcie przez szkołę wadliwego wypowiedzenia i poinformuje ją o zatrudnieniu u innego pracodawcy. Jeśli ...

Odpowiedzialność za stan BHP

Odpowiedzialność za stan BHP
Wyrok Sądu Najwyższego z 14.09.2000 r. II UKN 207/00, OSNP 2002/9/191 Teza rozstrzygnięcia Zaniedbanie obowiązku zapewnienia pracownikom bezpiecznego stanowiska pracy uzasadnia odpowiedzialność pracodawcy na zasadzie winy.   Stan faktyczny Powód wnosił o zasadzenie zadośćuczynienia za doznana krzywdę i renty wyrównawczej, ponieważ z powodu zawinionego przez powoda wypadku przy pracy doznał uszczerbku na zdrowiu. Sąd I ...

Okoliczności decydujące o podwyższeniu składki wypadkowej

Okoliczności decydujące o podwyższeniu składki wypadkowej
Pracodawca nie powinien być karany przez ZUS podwyższeniem składki wypadkowej o 100 proc., jeżeli sam przestrzegał przepisów bhp, a wypadki przy pracy były spowodowane wyłącznie z winy pracowników – wynika z wtorkowego wyroku Sądu Najwyższego. Wyrok dotyczy olsztyńskiego oddziału pomorskiej spółki energetycznej, której pracownicy ulegli w 2009 r. poważnym wypadkom przy pracy. Pierwszy wypadek miał ...

Błędna ocena zdolności do pracy

Błędna ocena zdolności do pracy
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2010 r. I PK 148/09   Dopuszczenie pracownika do pracy na podstawie zaświadczenia lekarskiego zawierającego obiektywie błędną ocenę jego zdolności do pracy może stanowić zewnętrzną współprzyczynę wypadku przy pracy, jeżeli praca wykonywana w dniu zdarzenia mogła prowadzić do zawału serca w przebiegu radykalnych samoistnych schorzeń kardiologicznych pracownika.  

Ukąszenie przez kleszcza

Ukąszenie przez kleszcza
Wyrok SN z dnia 16 lutego 2000 r. II UKN 425/99 Ukąszenie przez kleszcza powodujące zachorowanie na boreliozę może  być traktowane jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które  wiąże się z pracą i może być kwalifikowane jako wypadek przy pracy (art. 6 ust.  1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu ...

Uszczerbek na zdrowiu wywołany skutkami wypadku

Uszczerbek na zdrowiu wywołany skutkami wypadku
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 listopada 2012 r. Sygn. akt III APa 26/12   Wpływ odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu wywołanego skutkami wypadku przy pracy na wysokość zadośćuczynienia. Podstawa określenia wysokości renty wyrównawczej. 1. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu wywołanego skutkami wypadku przy pracy nie podlega odliczeniu od zadośćuczynienia ...