header_image

Kontuzja sportowa to nie wypadek przy pracy

Wyrok SN z dnia 05.03.2014 r. II UK 354/13 Wypadek, jakiemu uległ pracownik w czasie meczu piłkarskiego, zorganizowanego przez pracodawcę, biorąc w nim udział dobrowolnie, poza zakresem obowiązków wynikających z umowy o pracę, będąc na czas meczu zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy, nie stanowi wypadku przy pracy – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 ...

Odpowiedzialność cywilna z tytułu wypadku przy pracy

Stwierdzenie przez sąd pracy wypadku przy pracy nie jest równoznaczne z odpowiedzialnością cywilną firmy. Wyrok SN Sygn. akt II PK 282/08 Pracownik podczas układania kartonów doznał bólu kręgosłupa. Pierwotnie zdarzenie to nie zostało uznane w firmie za wypadek przy pracy. Po kontroli inspekcji pracy w nowym protokole powypadkowym zdarzenie zostało jednak uznane za taki wypadek. ...

Rażące naruszenie przepisów BHP

  Wyrok SN z dnia 06.02.2014 r. I UK 318/13   Przez „rażące naruszenie przepisów bhp” rozumieć należy takie naruszenie tych przepisów, które stwarza bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia pracowników. Jednocześnie należy opowiedzieć się za ścisłą interpretacją określenia „bezpośredniego zagrożenia” jako elementu koniecznego dla definicji rażącego naruszenia przepisów bhp – orzekł Sąd Najwyższy w ...

Ograniczenie odpowiedzialności pracodawcy

Wyrok   Sądu Najwyższego   z dnia 9 września 2011 r.   III PK 4/11 Choroba samoistna pracownika nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności pracodawcy za wywołanie u tego pracownika, wskutek warunków pracy niezgodnych z przepisami BHP, rozstroju zdrowia, jeżeli ponad wszelką wątpliwość nie zostanie udowodnione, że szkoda powstałaby i bez zdarzenia uzasadniającego taką odpowiedzialność.

Tylko wyłączna wina pozbawi ubezpieczonego świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego

Wyrok SN z dnia 03.12.2013 r. Syn. akt. II UK 169/13 Wystąpienie jakiejkolwiek współprzyczyny wypadku uniemożliwia pozbawienie poszkodowanego pracownika prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. Bez znaczenia będzie wówczas to, która z przyczyn wypadku miała większy ciężar gatunkowy i to, w jakim zakresie ubezpieczony przyczynił się do zdarzenia. Istotne jest jedynie, że istniały także inne ...

Wypłata wynagrodzenia po terminie

Wyrok SN z 10 listopada 2010 r. (I PK 83/10) Podwładny nie ma prawa odejść z pracy z dnia na dzień dlatego, że pracodawca raz wypłacił pensję później niż powinien Zatrudniony na stanowisku członka zarządu spółki rozwiązał stosunek pracy w trybie natychmiastowym. Powodem było to, że pracodawca spóźnił się z uregulowaniem wynagrodzenia o kilka dni. ...

Uprawnienie inspektora pracy do wystąpienia do jednostki organizacyjnej ZUS

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 17 grudnia 2013 r. III AUa 700/13   Uprawnienie inspektora pracy do wystąpienia do jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek z wnioskiem o podwyższenie płatnikowi składek. Uprawnienie inspektora pracy aktualizuje się dopiero podczas drugiej kontroli u tego samego pracodawcy, podczas której nastąpiło stwierdzenie naruszenia ...

Wyrok ETS – Okres wypowiedzenia umów na czas określony

Nie ma uzasadnienia stosowanie do wypowiedzenia umów o pracę zawartych na czas określony, mających trwać dłużej niż 6 miesięcy, sztywnego dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, niezależnego od długości zakładowego stażu pracy danego pracownika, podczas gdy długość okresu wypowiedzenia w przypadku umów o pracę zawartych na czas nieokreślony jest określana stosownie do tego stażu i może wynosić od ...

Zawał serca jako wypadek w pracy ?

Pogorszenie stanu zdrowia bez związku z wykonywanymi zadaniami i będące skutkiem rozwoju samoistnego schorzenia nie będzie uznane za wypadek przy pracy, choćby wystąpiło nagle – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 czerwca 2013 r., III UK 80/12. Cytowane orzeczenie zapadło w następującym stanie faktycznym: obowiązki pracownika formalnie zatrudnionego na stanowisku referenta ds. zaopatrzenia, ...

Wypadek po pijanemu

Odszkodowanie za utratę zdrowia należy się nawet wtedy, gdy auto służbowe prowadził pijany pracownik bez prawa jazdy. Sąd Najwyższy rozpatrzył sprawę wypadku komunikacyjnego, wskutek którego poszkodowanych zostało kilku pracowników firmy budowlanej. Do wypadku doszło z winy jednego ze nich, który mimo braku prawa jazdy i pod wpływem alkoholu prowadził pojazd służbowy. Jego współpracownicy, mimo że ...