header_image

Świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne
Wyrok SN z dnia 21.05.2014 r. Sygn. akt. I PK 290/13   Pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego nie wyklucza ustalenia, że pracownik w okresie wymienionym w treści decyzji przyznającej mu to świadczenie, odzyskał zdolność do pracy – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 maja 2014 r. Rozstrzygnięcie to dotyczyło sprawy o odszkodowanie za niezgodne z ...

Choroba zawodowa a niezdolność do pracy

Choroba zawodowa a niezdolność do pracy
Wyrok SN z dnia 14.05.2014 r. Sygn. akt. II UK 441/13   Sam fakt występowania choroby zawodowej w splocie przyczyn niezdolności do pracy nie uzasadnia wniosku, że niezdolność ta powstała wskutek choroby zawodowej – stwierdził Sąd Najwyższy. Orzeczenie to wydano w sprawie o rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową. O ...

Malta odpowiedzialna za narażenie pracowników na kontakt z azebstem

Malta odpowiedzialna za narażenie pracowników na kontakt z azebstem
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 24 lipca stwierdził, iż Malta naruszyła prawo do życia robotników, którzy przez dziesięciolecia pracowali w warunkach narażających ich na kontakt z azbestem. Skargę do Trybunału wniosło 21 osób, obywateli Malty, byłych i obecnych pracowników maltańskiej, państwowej stoczni remontowej. W latach 1968-2003 skarżący w trakcie pracy w stoczni byli ...

Dowolność wyboru świadczeń

Dowolność wyboru świadczeń
    Wyrok Sadu Najwyższego  Sygn. akt I UK 428/13   Jeśli pracownik był ubezpieczony za granicą i tam uległ wypadkowi, a potem pobierał świadczenia z obcego systemu ubezpieczeń społecznych, to nie ma prawa z tego tytułu do kolejnego świadczenia w Polsce. Tak orzekł SN w sprawie Polaka, który pracował w Czechach, ale na stałe ...

Posiłki i napoje profilaktyczne

Posiłki i napoje profilaktyczne
Wyrok z dnia 10 kwietnia 2001 r. Naczelny Sąd Administracyjny (do 2003.12.31) w Białymstoku SA/Bk 178/2001 Obowiązek zapewnienia pracownikom posiłków i napojów profilaktycznych dotyczy tylko tych pracowników wykonujących pracę związaną z wysiłkiem fizycznym, którzy są zatrudnieni na stanowiskach określonych w trybie § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych ...

Likwidacja stanowiska pracy

Likwidacja stanowiska pracy
  Wyrok SN z dnia z dnia 10 września 2013 r. Sygn. akt I PK 61/13 W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z powodu likwidacji jednego z analogicznych stanowisk pracy powinna być wskazana także przyczyna wyboru pracownika do zwolnienia z pracy (kryteria doboru) chyba, że jest oczywista lub znana ...

Kontuzja sportowa to nie wypadek przy pracy

Kontuzja sportowa to nie wypadek przy pracy
Wyrok SN z dnia 05.03.2014 r. II UK 354/13 Wypadek, jakiemu uległ pracownik w czasie meczu piłkarskiego, zorganizowanego przez pracodawcę, biorąc w nim udział dobrowolnie, poza zakresem obowiązków wynikających z umowy o pracę, będąc na czas meczu zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy, nie stanowi wypadku przy pracy – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 ...

Odpowiedzialność cywilna z tytułu wypadku przy pracy

Odpowiedzialność cywilna z tytułu wypadku przy pracy
Stwierdzenie przez sąd pracy wypadku przy pracy nie jest równoznaczne z odpowiedzialnością cywilną firmy. Wyrok SN Sygn. akt II PK 282/08 Pracownik podczas układania kartonów doznał bólu kręgosłupa. Pierwotnie zdarzenie to nie zostało uznane w firmie za wypadek przy pracy. Po kontroli inspekcji pracy w nowym protokole powypadkowym zdarzenie zostało jednak uznane za taki wypadek. ...

Rażące naruszenie przepisów BHP

Rażące naruszenie przepisów BHP
  Wyrok SN z dnia 06.02.2014 r. I UK 318/13   Przez „rażące naruszenie przepisów bhp” rozumieć należy takie naruszenie tych przepisów, które stwarza bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia pracowników. Jednocześnie należy opowiedzieć się za ścisłą interpretacją określenia „bezpośredniego zagrożenia” jako elementu koniecznego dla definicji rażącego naruszenia przepisów bhp – orzekł Sąd Najwyższy w ...

Ograniczenie odpowiedzialności pracodawcy

Ograniczenie odpowiedzialności pracodawcy
Wyrok   Sądu Najwyższego   z dnia 9 września 2011 r.   III PK 4/11 Choroba samoistna pracownika nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności pracodawcy za wywołanie u tego pracownika, wskutek warunków pracy niezgodnych z przepisami BHP, rozstroju zdrowia, jeżeli ponad wszelką wątpliwość nie zostanie udowodnione, że szkoda powstałaby i bez zdarzenia uzasadniającego taką odpowiedzialność.