header_image

Tylko wyłączna wina pozbawi ubezpieczonego świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego

Wyrok SN z dnia 03.12.2013 r. Syn. akt. II UK 169/13 Wystąpienie jakiejkolwiek współprzyczyny wypadku uniemożliwia pozbawienie poszkodowanego pracownika prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. Bez znaczenia będzie wówczas to, która z przyczyn wypadku miała większy ciężar gatunkowy i to, w jakim zakresie ubezpieczony przyczynił się do zdarzenia. Istotne jest jedynie, że istniały także inne ...

Wypłata wynagrodzenia po terminie

Wyrok SN z 10 listopada 2010 r. (I PK 83/10) Podwładny nie ma prawa odejść z pracy z dnia na dzień dlatego, że pracodawca raz wypłacił pensję później niż powinien Zatrudniony na stanowisku członka zarządu spółki rozwiązał stosunek pracy w trybie natychmiastowym. Powodem było to, że pracodawca spóźnił się z uregulowaniem wynagrodzenia o kilka dni. ...

Uprawnienie inspektora pracy do wystąpienia do jednostki organizacyjnej ZUS

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 17 grudnia 2013 r. III AUa 700/13   Uprawnienie inspektora pracy do wystąpienia do jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek z wnioskiem o podwyższenie płatnikowi składek. Uprawnienie inspektora pracy aktualizuje się dopiero podczas drugiej kontroli u tego samego pracodawcy, podczas której nastąpiło stwierdzenie naruszenia ...

Wyrok ETS – Okres wypowiedzenia umów na czas określony

Nie ma uzasadnienia stosowanie do wypowiedzenia umów o pracę zawartych na czas określony, mających trwać dłużej niż 6 miesięcy, sztywnego dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, niezależnego od długości zakładowego stażu pracy danego pracownika, podczas gdy długość okresu wypowiedzenia w przypadku umów o pracę zawartych na czas nieokreślony jest określana stosownie do tego stażu i może wynosić od ...

Zawał serca jako wypadek w pracy ?

Pogorszenie stanu zdrowia bez związku z wykonywanymi zadaniami i będące skutkiem rozwoju samoistnego schorzenia nie będzie uznane za wypadek przy pracy, choćby wystąpiło nagle – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 czerwca 2013 r., III UK 80/12. Cytowane orzeczenie zapadło w następującym stanie faktycznym: obowiązki pracownika formalnie zatrudnionego na stanowisku referenta ds. zaopatrzenia, ...

Wypadek po pijanemu

Odszkodowanie za utratę zdrowia należy się nawet wtedy, gdy auto służbowe prowadził pijany pracownik bez prawa jazdy. Sąd Najwyższy rozpatrzył sprawę wypadku komunikacyjnego, wskutek którego poszkodowanych zostało kilku pracowników firmy budowlanej. Do wypadku doszło z winy jednego ze nich, który mimo braku prawa jazdy i pod wpływem alkoholu prowadził pojazd służbowy. Jego współpracownicy, mimo że ...

Ocena wypadku przy pracy przez sąd pracy

Uchwała SN z dnia 11.02.2014 r. Sygnatura akt I UZP 4/13 Sąd pracy jest uprawniony do oceny, czy wypadek przy pracy miał miejsce i czy poszkodowanemu należy się jednorazowe odszkodowanie – stwierdził Sąd Najwyższy. Przemysław P. wystąpił do oddziału łódzkiego ZUS o przyznanie mu jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy. ZUS odmówił mu wypłacenia ...

Mobbing w straży pożarnej

Sąd pracy jest właściwy do rozpoznania sprawy funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej o odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych wskutek działań dyskryminacyjnych i mobbingowych – orzekł Sąd Najwyższy. Funkcjonariuszka Państwowej Straży Pożarnej została przeniesiona z pomorskiej Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku do Komendy Powiatowej PSP w Kartuzach. Przeniesienie to spowodowało, że poczuła się mobbingowana i wobec ...

Nakaz inspektora pracy nie musi zawierać uzasadnienia faktycznego i prawnego

Decyzja inspektora pracy nie musi zawierać uzasadnienia faktycznego i prawnego w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jej nieodzownymi elementami są określenie podstawy prawnej oraz rozstrzygnięcie, czyli precyzyjnie sformułowanie zakresu przyznanych praw lub nałożonych obowiązków. Pogląd ten wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 grudnia 2011 r., I OSK 753/11. Orzeczenie to zapadło w ...

Wypadek prezesa klubu sportowego

Wyrok  Sądu Najwyższego  z dnia 3 kwietnia 2013 r.    II UK 220/12   Wypadek, który miał miejsce przy wykonywaniu społecznych funkcji prezesa zarządu klubu sportowego, nie jest wypadkiem przy pracy także wówczas, gdy klub sportowy był finansowany przez pracodawcę, który powołał pracownika do pełnienia tej funkcji. Poniżej można pobrać uzasadnienie wyroku: Uzasadnienie II UK ...