header_image

Posiłki i napoje profilaktyczne

Posiłki i napoje profilaktyczne
Wyrok z dnia 10 kwietnia 2001 r. Naczelny Sąd Administracyjny (do 2003.12.31) w Białymstoku SA/Bk 178/2001 Obowiązek zapewnienia pracownikom posiłków i napojów profilaktycznych dotyczy tylko tych pracowników wykonujących pracę związaną z wysiłkiem fizycznym, którzy są zatrudnieni na stanowiskach określonych w trybie § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych ...

Likwidacja stanowiska pracy

Likwidacja stanowiska pracy
  Wyrok SN z dnia z dnia 10 września 2013 r. Sygn. akt I PK 61/13 W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z powodu likwidacji jednego z analogicznych stanowisk pracy powinna być wskazana także przyczyna wyboru pracownika do zwolnienia z pracy (kryteria doboru) chyba, że jest oczywista lub znana ...

Kontuzja sportowa to nie wypadek przy pracy

Kontuzja sportowa to nie wypadek przy pracy
Wyrok SN z dnia 05.03.2014 r. II UK 354/13 Wypadek, jakiemu uległ pracownik w czasie meczu piłkarskiego, zorganizowanego przez pracodawcę, biorąc w nim udział dobrowolnie, poza zakresem obowiązków wynikających z umowy o pracę, będąc na czas meczu zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy, nie stanowi wypadku przy pracy – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 ...

Odpowiedzialność cywilna z tytułu wypadku przy pracy

Odpowiedzialność cywilna z tytułu wypadku przy pracy
Stwierdzenie przez sąd pracy wypadku przy pracy nie jest równoznaczne z odpowiedzialnością cywilną firmy. Wyrok SN Sygn. akt II PK 282/08 Pracownik podczas układania kartonów doznał bólu kręgosłupa. Pierwotnie zdarzenie to nie zostało uznane w firmie za wypadek przy pracy. Po kontroli inspekcji pracy w nowym protokole powypadkowym zdarzenie zostało jednak uznane za taki wypadek. ...

Rażące naruszenie przepisów BHP

Rażące naruszenie przepisów BHP
  Wyrok SN z dnia 06.02.2014 r. I UK 318/13   Przez „rażące naruszenie przepisów bhp” rozumieć należy takie naruszenie tych przepisów, które stwarza bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia pracowników. Jednocześnie należy opowiedzieć się za ścisłą interpretacją określenia „bezpośredniego zagrożenia” jako elementu koniecznego dla definicji rażącego naruszenia przepisów bhp – orzekł Sąd Najwyższy w ...

Ograniczenie odpowiedzialności pracodawcy

Ograniczenie odpowiedzialności pracodawcy
Wyrok   Sądu Najwyższego   z dnia 9 września 2011 r.   III PK 4/11 Choroba samoistna pracownika nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności pracodawcy za wywołanie u tego pracownika, wskutek warunków pracy niezgodnych z przepisami BHP, rozstroju zdrowia, jeżeli ponad wszelką wątpliwość nie zostanie udowodnione, że szkoda powstałaby i bez zdarzenia uzasadniającego taką odpowiedzialność.

Tylko wyłączna wina pozbawi ubezpieczonego świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego

Tylko wyłączna wina pozbawi ubezpieczonego świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego
Wyrok SN z dnia 03.12.2013 r. Syn. akt. II UK 169/13 Wystąpienie jakiejkolwiek współprzyczyny wypadku uniemożliwia pozbawienie poszkodowanego pracownika prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. Bez znaczenia będzie wówczas to, która z przyczyn wypadku miała większy ciężar gatunkowy i to, w jakim zakresie ubezpieczony przyczynił się do zdarzenia. Istotne jest jedynie, że istniały także inne ...

Wypłata wynagrodzenia po terminie

Wypłata wynagrodzenia po terminie
Wyrok SN z 10 listopada 2010 r. (I PK 83/10) Podwładny nie ma prawa odejść z pracy z dnia na dzień dlatego, że pracodawca raz wypłacił pensję później niż powinien Zatrudniony na stanowisku członka zarządu spółki rozwiązał stosunek pracy w trybie natychmiastowym. Powodem było to, że pracodawca spóźnił się z uregulowaniem wynagrodzenia o kilka dni. ...

Uprawnienie inspektora pracy do wystąpienia do jednostki organizacyjnej ZUS

Uprawnienie inspektora pracy do wystąpienia do jednostki organizacyjnej ZUS
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 17 grudnia 2013 r. III AUa 700/13   Uprawnienie inspektora pracy do wystąpienia do jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek z wnioskiem o podwyższenie płatnikowi składek. Uprawnienie inspektora pracy aktualizuje się dopiero podczas drugiej kontroli u tego samego pracodawcy, podczas której nastąpiło stwierdzenie naruszenia ...

Wyrok ETS – Okres wypowiedzenia umów na czas określony

Wyrok ETS - Okres wypowiedzenia umów na czas określony
Nie ma uzasadnienia stosowanie do wypowiedzenia umów o pracę zawartych na czas określony, mających trwać dłużej niż 6 miesięcy, sztywnego dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, niezależnego od długości zakładowego stażu pracy danego pracownika, podczas gdy długość okresu wypowiedzenia w przypadku umów o pracę zawartych na czas nieokreślony jest określana stosownie do tego stażu i może wynosić od ...