header_image

Przejęcie zakładu pracy a umowa o zakazie konkurencji

Przejęcie zakładu pracy a umowa o zakazie konkurencji
Umowy o zakazie konkurencji zawarte z pracownikami przez pracodawcę przejętego wraz z załogą w trybie art. 231 Kodeksu pracy przez nowy podmiot nie przechodzą na niego. Nie ma znaczenia nawet to, że taka klauzula znajduje się w umowie o pracę. To utrwalone stanowisko Sądu Najwyższego, które znalazło odzwierciedlenie m.in. w wyrokach z 11 lutego 2015 r., I ...

Oddalenie roszczenia o przywrócenie do pracy z uwagi na sprzeczność z zasadami współżycia społecznego

Oddalenie roszczenia o przywrócenie do pracy z uwagi na sprzeczność z zasadami współżycia społecznego
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2014 r. I PK 113/14   Oddalenie roszczenia o przywrócenie do pracy z uwagi na sprzeczność z zasadami współżycia społecznego. Jeżeli rozwiązanie umowy o pracę było uzasadnione, ale nastąpiło z nieznacznym naruszeniem terminu z art. 52 § 2 k.p. sąd może oddalić roszczenie o przywrócenie do pracy lub ...

Czasowy i miejscowy związek wypadku z pracą

Czasowy i miejscowy związek wypadku z pracą
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 maja 2014 r. Sygnatura I PK 275/13 Czasowy i miejscowy związek wypadku z pracą sprowadza się do czasowego (zdarzenie wystąpiło w czasie pracy w znaczeniu prawnym) bądź miejscowego (zdarzenie nastąpiło w miejscu zakreślonym strefą zagrożenia stwarzanego przez pracę) powiązania przyczyny zewnętrznej doznanego uszczerbku na zdrowiu z faktem wykonywania przez ...

Choroba zawodowa nauczyciela

Choroba zawodowa nauczyciela
Wyrok SN z dnia 27 września 2000 r.  Sygn. akt. II UKN 745/99  Nabycie przez nauczyciela prawa do emerytury nie stanowi przeszkody  do ustalenia jego niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową.  Przewodniczący SSN Zbigniew Myszka, Sędziowie SN: Andrzej Kijowski, Barbara Wagner (sprawozdawca). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 27 września 2000 r. sprawy ...

Stan zdrowia pracownika a przyczyna wypadku

Stan zdrowia pracownika a przyczyna wypadku
Wyrok SN z dnia 5 lutego 1997 r.  Sygn. akt II UKN 85/96  Przyczyną zewnętrzną wypadku przy pracy, w rozumieniu art. 6 § 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (jednolity tekst: Dz. U. z 1983 r., Nr 30, poz. 144 ze zm.) może ...

Wypadek – zdarzenie oczywiste ?

Wypadek - zdarzenie oczywiste ?
Wyrok Sądu Najwyższego z 17 października 2011 r. Sygn. akt I PK 53/11 Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, może mieć trudności z udowodnieniem, że takie zdarzenie miało miejsce. Jedynie przedstawienie relacji biegłemu z wykonywanych czynności może przyczynić się do potwierdzenia go przez sąd. Firma zatrudniła pracownika na stanowisku mechanika samochodowego. Otrzymał on polecenie naprawienia ...

Czasowy i miejscowy związek wypadku z pracą

Czasowy i miejscowy związek wypadku z pracą
Wyrok SN z dnia 27.05.2014 r. Sygn. akt I PK 275/13   Czasowy i miejscowy związek wypadku z pracą oznacza, że pracownik doznał uszczerbku na zdrowiu w miejscu i czasie, kiedy pozostawał w sferze interesów pracodawcy. Orzeczenie to zapadło w sprawie o ustalenie wypadku przy pracy w następującym stanie faktycznym: powodowi zatrudnionemu na stanowisku montera-spawacza ...

Świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne
Wyrok SN z dnia 21.05.2014 r. Sygn. akt. I PK 290/13   Pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego nie wyklucza ustalenia, że pracownik w okresie wymienionym w treści decyzji przyznającej mu to świadczenie, odzyskał zdolność do pracy – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 maja 2014 r. Rozstrzygnięcie to dotyczyło sprawy o odszkodowanie za niezgodne z ...

Choroba zawodowa a niezdolność do pracy

Choroba zawodowa a niezdolność do pracy
Wyrok SN z dnia 14.05.2014 r. Sygn. akt. II UK 441/13   Sam fakt występowania choroby zawodowej w splocie przyczyn niezdolności do pracy nie uzasadnia wniosku, że niezdolność ta powstała wskutek choroby zawodowej – stwierdził Sąd Najwyższy. Orzeczenie to wydano w sprawie o rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową. O ...

Malta odpowiedzialna za narażenie pracowników na kontakt z azebstem

Malta odpowiedzialna za narażenie pracowników na kontakt z azebstem
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 24 lipca stwierdził, iż Malta naruszyła prawo do życia robotników, którzy przez dziesięciolecia pracowali w warunkach narażających ich na kontakt z azbestem. Skargę do Trybunału wniosło 21 osób, obywateli Malty, byłych i obecnych pracowników maltańskiej, państwowej stoczni remontowej. W latach 1968-2003 skarżący w trakcie pracy w stoczni byli ...