header_image

Choroba zawodowa nauczyciela

Wyrok SN z dnia 27 września 2000 r.  Sygn. akt. II UKN 745/99  Nabycie przez nauczyciela prawa do emerytury nie stanowi przeszkody  do ustalenia jego niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową.  Przewodniczący SSN Zbigniew Myszka, Sędziowie SN: Andrzej Kijowski, Barbara Wagner (sprawozdawca). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 27 września 2000 r. sprawy ...

Stan zdrowia pracownika a przyczyna wypadku

Wyrok SN z dnia 5 lutego 1997 r.  Sygn. akt II UKN 85/96  Przyczyną zewnętrzną wypadku przy pracy, w rozumieniu art. 6 § 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (jednolity tekst: Dz. U. z 1983 r., Nr 30, poz. 144 ze zm.) może ...

Wypadek – zdarzenie oczywiste ?

Wyrok Sądu Najwyższego z 17 października 2011 r. Sygn. akt I PK 53/11 Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, może mieć trudności z udowodnieniem, że takie zdarzenie miało miejsce. Jedynie przedstawienie relacji biegłemu z wykonywanych czynności może przyczynić się do potwierdzenia go przez sąd. Firma zatrudniła pracownika na stanowisku mechanika samochodowego. Otrzymał on polecenie naprawienia ...

Czasowy i miejscowy związek wypadku z pracą

Wyrok SN z dnia 27.05.2014 r. Sygn. akt I PK 275/13   Czasowy i miejscowy związek wypadku z pracą oznacza, że pracownik doznał uszczerbku na zdrowiu w miejscu i czasie, kiedy pozostawał w sferze interesów pracodawcy. Orzeczenie to zapadło w sprawie o ustalenie wypadku przy pracy w następującym stanie faktycznym: powodowi zatrudnionemu na stanowisku montera-spawacza ...

Świadczenie rehabilitacyjne

Wyrok SN z dnia 21.05.2014 r. Sygn. akt. I PK 290/13   Pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego nie wyklucza ustalenia, że pracownik w okresie wymienionym w treści decyzji przyznającej mu to świadczenie, odzyskał zdolność do pracy – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 maja 2014 r. Rozstrzygnięcie to dotyczyło sprawy o odszkodowanie za niezgodne z ...

Choroba zawodowa a niezdolność do pracy

Wyrok SN z dnia 14.05.2014 r. Sygn. akt. II UK 441/13   Sam fakt występowania choroby zawodowej w splocie przyczyn niezdolności do pracy nie uzasadnia wniosku, że niezdolność ta powstała wskutek choroby zawodowej – stwierdził Sąd Najwyższy. Orzeczenie to wydano w sprawie o rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową. O ...

Malta odpowiedzialna za narażenie pracowników na kontakt z azebstem

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 24 lipca stwierdził, iż Malta naruszyła prawo do życia robotników, którzy przez dziesięciolecia pracowali w warunkach narażających ich na kontakt z azbestem. Skargę do Trybunału wniosło 21 osób, obywateli Malty, byłych i obecnych pracowników maltańskiej, państwowej stoczni remontowej. W latach 1968-2003 skarżący w trakcie pracy w stoczni byli ...

Dowolność wyboru świadczeń

    Wyrok Sadu Najwyższego  Sygn. akt I UK 428/13   Jeśli pracownik był ubezpieczony za granicą i tam uległ wypadkowi, a potem pobierał świadczenia z obcego systemu ubezpieczeń społecznych, to nie ma prawa z tego tytułu do kolejnego świadczenia w Polsce. Tak orzekł SN w sprawie Polaka, który pracował w Czechach, ale na stałe ...

Posiłki i napoje profilaktyczne

Wyrok z dnia 10 kwietnia 2001 r. Naczelny Sąd Administracyjny (do 2003.12.31) w Białymstoku SA/Bk 178/2001 Obowiązek zapewnienia pracownikom posiłków i napojów profilaktycznych dotyczy tylko tych pracowników wykonujących pracę związaną z wysiłkiem fizycznym, którzy są zatrudnieni na stanowiskach określonych w trybie § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych ...

Likwidacja stanowiska pracy

  Wyrok SN z dnia z dnia 10 września 2013 r. Sygn. akt I PK 61/13 W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z powodu likwidacji jednego z analogicznych stanowisk pracy powinna być wskazana także przyczyna wyboru pracownika do zwolnienia z pracy (kryteria doboru) chyba, że jest oczywista lub znana ...