header_image

Lekarz jak biegły

Orzeczenie WSA w Gliwicach Z dnia 17 lipca 2014 roku Sygnatura IV SA/Gl 817/13   Orzeczenie lekarskie dotyczące rozpoznania choroby zawodowej ma charakter kwalifikowanej opinii biegłego i stanowi zasadniczy dowód w sprawie, bez którego organ sanitarny nie może dokonać we własnym zakresie rozpoznania choroby i ustalenia, czy mieści się ona w wykazie chorób zawodowych– orzekł ...

Świadczenia dla pracowników migrujących

Obywatel polski, który podlegał wyłącznie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu zatrudnienia w innym państwie UE oraz wyczerpał ustalone i wypłacone przez instytucje właściwe tego Państwa świadczenia pieniężne z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, nie nabywa prawa do uregulowanego w polskim porządku prawnym świadczenia rehabilitacyjnego – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 maja 2014 r., ...

Choroba zawodowa chałupnika

  Wyrok NSA z dnia 14.10.2014 r. II OSK 814/13   Inspektor sanitarny ma prawo stwierdzić u pracownika zatrudnionego w szkodliwych warunkach występowanie choroby zawodowej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 października 2014 r. Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, NSA oddalił skargę przedsiębiorcy, który nie zgodził się z decyzją powiatowego inspektora sanitarnego. ...

Przejęcie zakładu pracy a umowa o zakazie konkurencji

Umowy o zakazie konkurencji zawarte z pracownikami przez pracodawcę przejętego wraz z załogą w trybie art. 231 Kodeksu pracy przez nowy podmiot nie przechodzą na niego. Nie ma znaczenia nawet to, że taka klauzula znajduje się w umowie o pracę. To utrwalone stanowisko Sądu Najwyższego, które znalazło odzwierciedlenie m.in. w wyrokach z 11 lutego 2015 r., I ...

Oddalenie roszczenia o przywrócenie do pracy z uwagi na sprzeczność z zasadami współżycia społecznego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2014 r. I PK 113/14   Oddalenie roszczenia o przywrócenie do pracy z uwagi na sprzeczność z zasadami współżycia społecznego. Jeżeli rozwiązanie umowy o pracę było uzasadnione, ale nastąpiło z nieznacznym naruszeniem terminu z art. 52 § 2 k.p. sąd może oddalić roszczenie o przywrócenie do pracy lub ...

Czasowy i miejscowy związek wypadku z pracą

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 maja 2014 r. Sygnatura I PK 275/13 Czasowy i miejscowy związek wypadku z pracą sprowadza się do czasowego (zdarzenie wystąpiło w czasie pracy w znaczeniu prawnym) bądź miejscowego (zdarzenie nastąpiło w miejscu zakreślonym strefą zagrożenia stwarzanego przez pracę) powiązania przyczyny zewnętrznej doznanego uszczerbku na zdrowiu z faktem wykonywania przez ...

Choroba zawodowa nauczyciela

Wyrok SN z dnia 27 września 2000 r.  Sygn. akt. II UKN 745/99  Nabycie przez nauczyciela prawa do emerytury nie stanowi przeszkody  do ustalenia jego niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową.  Przewodniczący SSN Zbigniew Myszka, Sędziowie SN: Andrzej Kijowski, Barbara Wagner (sprawozdawca). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 27 września 2000 r. sprawy ...

Stan zdrowia pracownika a przyczyna wypadku

Wyrok SN z dnia 5 lutego 1997 r.  Sygn. akt II UKN 85/96  Przyczyną zewnętrzną wypadku przy pracy, w rozumieniu art. 6 § 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (jednolity tekst: Dz. U. z 1983 r., Nr 30, poz. 144 ze zm.) może ...

Wypadek – zdarzenie oczywiste ?

Wyrok Sądu Najwyższego z 17 października 2011 r. Sygn. akt I PK 53/11 Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, może mieć trudności z udowodnieniem, że takie zdarzenie miało miejsce. Jedynie przedstawienie relacji biegłemu z wykonywanych czynności może przyczynić się do potwierdzenia go przez sąd. Firma zatrudniła pracownika na stanowisku mechanika samochodowego. Otrzymał on polecenie naprawienia ...

Czasowy i miejscowy związek wypadku z pracą

Wyrok SN z dnia 27.05.2014 r. Sygn. akt I PK 275/13   Czasowy i miejscowy związek wypadku z pracą oznacza, że pracownik doznał uszczerbku na zdrowiu w miejscu i czasie, kiedy pozostawał w sferze interesów pracodawcy. Orzeczenie to zapadło w sprawie o ustalenie wypadku przy pracy w następującym stanie faktycznym: powodowi zatrudnionemu na stanowisku montera-spawacza ...