header_image

Skierowanie na badania lekarskie

Skierowanie na badania lekarskie
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2015 r. I PK 287/14   Teza Obowiązek pracodawcy dotyczący skierowania pracownika na badania lekarskie powstaje dopiero wówczas, gdy pracownik w sposób wyraźny i niebudzący wątpliwości zgłasza swoją gotowość do pracy. UZASADNIENIE Skład orzekający Przewodniczący: Sędzia SN Katarzyna Gonera (sprawozdawca). Sędziowie SN: Maciej Pacuda, Romualda Spyt. Sentencja Sąd Najwyższy w ...

Wina pracownika za zaniechanie pracodawcy

Wina pracownika za zaniechanie pracodawcy
Wyrok SN z dnia 8 grudnia 2015 r. sygn. II UK 415/14 W każdym przypadku, gdy bezpośrednim sprawcą naruszenia przepisów bhp jest pracownik, istotne jest nie ustalenie winy pracownika, lecz, czy naruszenie to można zakwalifikować jako następstwo działania lub zaniechania pracodawcy. Uzasadnienie wyroku poniżej: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/ii%20uk%20415-14-1.pdf    

Odpowiedzialność za powstanie choroby zawodowej

Odpowiedzialność za powstanie choroby zawodowej
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22.04.2015 r.   Sygn. II PK 170/14   Przed odpowiedzialnością za chorobą zawodową pracownika pracodawca może się skutecznie bronić, podnosząc argument o przyczynieniu się czynników zewnętrznych lub samego pracownika do powstania choroby – stwierdził Sąd Najwyższy. Rozstrzygnięcie to wydano w sprawie o odszkodowanie, wynagrodzenie, rentę uzupełniającą i zadośćuczynienie, których od swojego ...

Wiedza ze szkoleń BHP a wypadek przy pracy

Wiedza ze szkoleń BHP a wypadek przy pracy
Zasada ignorantia iuris nocet w zakresie posiadania przez pracowników wiedzy na temat przepisów i zasad bhp nie znajdzie do nich zastosowania, jeśli pracodawca stosownej wiedzy im nie przekaże – stwierdził Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 17 stycznia 2013 r., I ACa 1015/12, LEX nr 1280408. Orzeczenie to wydano w sprawie z powództwa ...

Odmowa przestrzegania przepisów BHP

Wyrok SN z dnia 19 kwietnia 2006 r. Sygn. akt II PK 304/05 Odmowa potwierdzenia przez pracownika na piśmie, że został zapoznany z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy nie jest równoznaczna z odmową ich przestrzegania. UZASADNIENIE Powód Piotr S. domagał się przywrócenia do pracy w pozwanej Kopalni Węgla Brunatnego ,,T.” SA w B. W uzasadnieniu ...

Świadczenie przez pracownika pracy w stanie nietrzeźwości

Świadczenie przez pracownika pracy w stanie nietrzeźwości
Wyrok SN z dnia 9 lipca 2015 r. I PK 247/14   Świadczenie przez pracownika pracy w stanie nietrzeźwości z reguły jest bezprawne i zawinione, a więc powinno być kwalifikowane jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych – stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 9 lipca 2015 r. Cytowane rozstrzygnięcie zapadło w sprawie z powództwa pracownicy – zatrudnionej ...

Brak opieki medycznej potencjalną przyczyną wypadku

Brak opieki medycznej potencjalną przyczyną wypadku
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 sierpnia 2014 r. Sygn. II UK 518/13   Przyczyną zewnętrzną zdarzenia, pozwalającą zakwalifikować je jako wypadek przy pracy jest niezapewnienie przez pracodawcę należytej opieki medycznej pracownikowi w czasie podróży służbowej, także wówczas, gdy nie było to związane z zawinieniem pracodawcy – stwierdził SN. Orzeczenie to zapadło w następującym stanie faktycznym: ...

Czynniki zewnętrzne a choroba zawodowa

Czynniki zewnętrzne a choroba zawodowa
Przed odpowiedzialnością za chorobę zawodową pracownika pracodawca może się skutecznie bronić, podnosząc argument o przyczynieniu się czynników zewnętrznych lub samego pracownika do powstania choroby – stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 22 kwietnia 2015 r., II PK 170/14, Lex nr 1681882. Rozstrzygnięcie to wydano w sprawie o odszkodowanie, wynagrodzenie, rentę uzupełniającą i zadośćuczynienie, których od ...

Nocleg kierowcy zawodowego w kabinie samochodu

Nocleg kierowcy zawodowego w kabinie samochodu
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 07.10.2014 r. Sygn. akt I PZP 3/14   Sąd Najwyższy po otrzymaniu zagadnienia prawnego: Czy możliwym jest uznanie za bezpłatny nocleg w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej ...

Odprawa pieniężna za rozwiązanie umowy w trybie art. 55 KP

Odprawa pieniężna za rozwiązanie umowy w trybie art. 55 KP
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 2 lipca 2015 r. Sygnatura III PZP 4/15 ​Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika na podstawie art. 55 § 1[1] k.p. z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika uprawnia pracownika do nabycia prawa do odprawy pieniężnej o której mowa w art. 8 w związku z art. 10 ust. ...