header_image

Służba BHP w zakładach pracy

Wyrok NSA z dnia 12.01.2011 – Sygn. akt. I OSK 1120/10 Tym razem przytaczam Państwu wyrok NSA w sprawie służby BHP: 12 stycznia 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał wyrok w sporze między PIP a pracodawcą dotyczący powierzania obowiązków służby bhp firmie zewnętrznej. Orzeczenie NSA dotyczyło interpretacji obowiązku pracodawcy, zatrudniającego powyżej 100 pracowników, powołania ...

Wypadki przed rozpoczęciem pracy

Wypadki przed rozpoczęciem pracy
Uchwała SN z dnia 7 lutego 2013 – Syn. akt. III UZP 6/12 Sąd Najwyższy rozpoznał ciekawą sprawę dotyczącą zdarzeń wypadkowych mających miejsce przed rozpoczęciem wykonywania pracy. Pytanie prawne brzmiało: ​Czy ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. 2009 ...

Dodatkowe badania w przypadku nasilenia się zagrożenia

Dodatkowe badania w przypadku nasilenia się zagrożenia
Wyrok SN z dnia 27.01.2011 – Sygn. akt. II PK 175/10 (OSNP 2012/7-8/88, OSP 2012/9/86) Sąd Najwyższy zajął się ciekawą sprawą leśniczego i orzekł, że: „W zakładzie pracy, w którym występują zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników, pracodawca jest zobowiązany do szczególnej staranności w zakresie przeciwdziałania ich wystąpieniu. Naruszenie tego obowiązku może stanowić czyn niedozwolony, ...

Poślizg samochodu a przyczyna wypadku

Wyrok SN z 18.02.1998 – Sygn. akt II UKN 529/97 Wypadek wskutek poślizgu samochodu jest spowodowany przyczyną zewnętrzną w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze zm.), a fakt, że ...

Nadmierny wysiłek fizyczny może być przyczyną wypadku

Wyrok SN z dnia 19.06.2001 – Sygn. akt. II UKN 419/00 SN w wyroku z dnia 19 czerwca 2001 orzekł, że nadmierny wysiłek pracownika przy dźwiganiu ciężarów może być uznany za zewnętrzną przyczynę wypadku przy pracy, także wtedy, gdy przestrzegane były normy określone w rozporządzeniu Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 ...