header_image

Amputacja palca a odszkodowanie

Amputacja palca a odszkodowanie
    Wyrok SN z dnia 17.07.2019 r.   Sygnatura akt I PK 68/18   Skupienie się sądu tylko na procentach uszczerbku na zdrowiu – to za mało do określenia rozmiarów doznanej krzywdy i cierpienia w czasie leczenia – orzekł Sąd Najwyższy, uchylając wyrok sądu II instancji. Bardzo wiele elementów składa się na ustalenie wysokości ...

Stwierdzenie choroby zawodowej

Stwierdzenie choroby zawodowej
  Wyrok NSA z dnia 14 października 2014 r. II OSK 814/13   Rozpoznanie choroby zawodowej może nastąpić w okresie zatrudnienia w narażeniu zawodowym albo po zakończeniu pracy w takim narażeniu, pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych. Kanwą tego orzeczenia była decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który stwierdził u pracownika chorobę zawodową w postaci przewlekłej choroby ...

Termin na złożenie wypowiedzenia w trybie art. 55 KP

Termin na złożenie wypowiedzenia w trybie art. 55 KP
Wyrok SN z dnia 20.03.2019 r.   Sygn. akt I PK 261/17     Choroba nie wydłuża miesięcznego okresu rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przez pracownika   Pracownik rozwiązał z pracodawcą umowę o pracę bez wypowiedzenia z powodu niezapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Jednak wypowiedzenie nastąpiło dopiero po pół roku od chwili uzyskania przez powoda wiadomości o ...

Choroba zawodowa może powstać nawet jak jest bezpiecznie

Choroba zawodowa może powstać nawet jak jest bezpiecznie
Wyrok NSA z dnia 14.11.2018 r. Sygn. II OSK 2751/16   Szkolenia i ocena ryzyka narażenia na choroby zawodowe nie eliminują schorzeń – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Pracownik fizyczny – Joanna W. – B. zatrudniona była od listopada 2004 r. do stycznia 2013 r. przy pakowaniu wycieraczek do szyb w spółce V.A., gdzie wykonywała czynności ...

Powrót do pracy przed zakończeniem zwolnienia lekarskiego

Powrót do pracy przed zakończeniem zwolnienia lekarskiego
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17.02.2016 r. Sygn. akt. III UZP 15/15 Przepis art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (jednolity tekst: Dz. U. z 2014 r., poz. 159 ze zm.) nie ma zastosowania do ubezpieczonego, który w okresie orzeczonej ...

Zarzut przedawnienia a zasady współżycia społecznego

Zarzut przedawnienia a zasady współżycia społecznego
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 kwietnia 2018 r. Sygn. III APa 5/18 Powód uległ poważnemu wypadkowi w miejscu pracy (budowa). Po kilku latach pozwał pracodawcę m.in. o rentę. Pozwany podniósł, że roszczenie to uległo przedawnieniu. Zarzut ten był jednak sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Postępowanie pozwanego po wypadku było bowiem niewłaściwe – ...

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 5 września 2012 r. Sygn. III APa 10/12   Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron   Porozumienie stron to w istocie umowa rozwiązująca stosunek pracy, która może być zawarta w dowolnej formie i w każdym momencie istnienia stosunku pracy. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron oznacza zatem porozumienie ...

Pracodawca nie decyduje o uznaniu zdarzenia za wypadek

Pracodawca nie decyduje o uznaniu zdarzenia za wypadek
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 7 lutego 2018 r. IV SA/Po 682/17 Realizacja przez pracodawcę obowiązku wynikającego z art. 234 § 1 k.p. w zakresie ustalenia w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, czy wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy, dotyczy powołania zespołu powypadkowego. Oznacza to, że pracodawca nie jest uprawniony do ...

Kaski dla kontrolerów

Kaski dla kontrolerów
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 17 stycznia 2018 r. Sygn.  I SA/Op 462/17 Kontrolerzy skarbowi zamierzali przeprowadzić oględziny nieruchomości – placu budowy. Nie zostali jednak wpuszczeni z uwagi na brak własnych kasków ochronnych. To jednak kontrolowana podatniczka powinna była im je zapewnić – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu. Urząd Skarbowy prowadził kontrolę podatniczki ...

Zawał serca w pracy a prawo do renty

Zawał serca w pracy a prawo do renty
    Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 lutego 2018 r. Sygn. III AUa 135/17     ZUS odmówił wnioskodawcy prawa do renty z tytuły niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy. Organ rentowy uznał bowiem, że w lipcu 2014 r. ubezpieczony nie uległ wypadkowi przy pracy. Ubezpieczony złożył odwołanie. Wyjaśnił, ...