header_image

Zasady bezpieczeństwa podczas prac na wysokości

Pracą na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Nie zalicza się do prac na wysokości pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta: - osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami ...

Promocja kwietniowa

wiecień to miesiąc gdzie przyorda budzi się do życia. To czas wzmożonych prac w prawie wszystkich gałęziach gospodarki. Dla naszych obecnych i przyszłych klientów przygotowaliśmy nową promocję. Przy zamówieniu usług lub produktów o wartości minimum 300 zł w okresie trwania promocjimożecie Państwo zupełnie darmowo skorzystać z problemtycznej/wycinkowej kontroli stanu BHP Zakres kontroli ustalmy indywidualnie z ...

Aktualizacja ryzyka zawodowego

Zgodnie z §39a ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2013 r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm) pracodawca ocenia ryzyko zawodowe występujące przy wykonywanych pracach, w szczególności przy doborze wyposażenia stanowisk i miejsc pracy, stosowanych substancji i preparatów ...

Pomiary czynników szkodliwych

Hałas w środowisku pracy, w rozumieniu rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, jest czynnikiem szkodliwym dla zdrowia. Przeprowadzenie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy powinno być zlecone laboratorium, które posiada akredytację na podstawie przepisów ustawy o systemie oceny zgodności. W przypadku braku laboratoriów akredytowanych ...

Pyły w środowisku pracy

Pyły są jednym z głównych czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy. Szkodliwe działanie pyłów na organizm człowieka może być przyczyną wielu chorób, w tym pylicy płuc i nowotworów. Zapewnienie skutecznego ograniczania działania pyłów na pracownika wymaga: określenia rodzaju i stężenia; dokonania oceny narażenia pracowników na szkodliwe działanie pyłów; przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego pracowników narażonych na działanie ...

Mniej obowiązkowych szkoleń dla operatorów maszyn

Z dniem 1 kwietnia 2017 roku zmianie ulega rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U. poz. 1263). Celem wprowadzanej nowelizacji jest dostosowanie wykazu maszyn i urządzeń do zmian związanych z postępem technicznym, a ...

Praca monotypowa

Monotypię możemy zaliczyć do obciążenia dynamicznego, które związane jest z aktywnością ruchową. Aktywność ruchowa jest elementem definicji monotypii (powtarzalne ruchy robocze) oraz obciążenia dynamicznego. Monotypia pracy polega na wykonywaniu stale powtarzalnych ruchów roboczych – przykładem może być praca przy taśmie produkcyjnej). Obciążenie fizyczne można podzielić na: • obciążenie statyczne - powstające w wyniku wysiłku statycznego, podczas ...

Komisja Europejska a zmiany w przepisach BHP

Komisja Europejska chce wprowadzić w życie inicjatywę mającą poprawić bezpieczeństwo oraz zdrowie pracowników. Zaproponowane w przepisach BHP zmiany dotyczą przede wszystkim zatrudnionych, którzy są narażeni na kontakt z substancjami rakotwórczymi. Kraje Unii Europejskiej posiadają bardzo zaostrzone normy dotyczące ochrony pracowników. Inwestycje w BHP przyczyniają się do poprawy życia pracowników, a także pomagają zapobiegać wypadkom i ...

Pierwsza pomoc przy zatruciu czadem

Zatrucie tlenkiem węgla można podejrzewać u osób, u których pojawiają się objawy, takie jak bóle głowy, zawroty głowy,  szum w uszach, zaburzenia wzroku, zmiany psychiczne oraz uczucie odurzenia. Przy dłuższym okresie zatrucia następuje utrata przytomności, skurcze i wreszcie dochodzi do zatrzymania oddechu. U osób podejrzewanych o zatrucie tlenkiem węgla (CO) należy jak najszybciej przerwać kontakt z ...

Kodeks bezpieczeństwa

Jeden z naszych klientów w ścisłej współpracy z naszą firmą opracował i wdrożył kodeks bezpieczeństwa. Jest to ciekawe narzędzie w ramach promocji bezpieczeństwa pracy, które w jasny i prosty sposób prezentuje zagrożenia na każdym stanowisku pracy w firmie i sposoby postępowania w różnych sytuacjach. Projekt trwał kilka miesięcy a końcowy efekt można zobaczyć na poniższych ...