header_image

Obowiązki osób kierujących pracownikami

              Obowiązki osoby kierującej pracownikami wynikające z art. 212 Kodeksu pracy: organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp. Szerokie pojecie dotyczące takiej organizacji i podziału pracy, aby była ona wykonywana zgodnie z przepisami Kodeksu pracy oraz przepisami innych ustaw i aktów wykonawczych (rozporządzeń) określających prawa i obowiązki ...

Obowiązek zapewnienia miejsc siedzących przy wykonywaniu pracy w pozycji stojącej

Obowiązek zapewnienia miejsc siedzących przy wykonywaniu pracy w pozycji stojącej Przepis § 49 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) – dalej r.b.h.p. w sposób jednoznaczny ...

Odzież i środki ochrony na budowie

Strażnikiem BHP na budowie jest jej kierownik. Wyposażenie kupuje jednak właściciel firmy budowlanej. On musi ubrać pracowników w stroje zapewniające wygodną i bezpieczną pracę oraz zapewnić im sprzęt ochronny, adekwatny do powierzonych zadań.   Do używania przez pracowników budowlanych odpowiedniego sprzętu i ubrań ochronnych obliguje Kodeks Pracy.  Obowiązek spoczywa na pracodawcy, gdy w podczas pracy zatrudnieni pracownicy są narażeni na ...

Odprawa przy wypowiedzeniu zmieniającym

Zgodnie z kodeksem pracy wypowiedzenie warunków pracy i płacy polega na zaproponowaniu pracownikowi przez pracodawcę nowych warunków zatrudnienia (art. 42 kp). Do wypowiedzenia zmieniającego stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu definitywnym, w szczególności o okresie wypowiedzenia, o konieczności podania przyczyny (podlegającej weryfikacji przez sąd) oraz o konsultacjach związkowych (art. 38 kp). Skutkiem wypowiedzenia zmieniającego jest wprowadzenie nowych ...

Odpylanie i czyszczenie odzieży ochronnej

Pracodawca ma obowiązek zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednio ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie. Praniu, a jeśli trzeba odpylaniu i odkażaniu, powinna podlegać cała odzież robocza i wszystkie środki ochronne używane podczas pracy przez pracownika, które uległy zanieczyszczeniu materiałami, w tym np. ...

Tydzień bezpieczeństwa

Tegoroczna, czwarta już edycja ogólnopolskiego „Tygodnia Bezpieczeństwa” odbędzie się pod hasłem „Bezpieczeństwo – podaj dalej”. W dniach od 8 do 14 maja na wszystkich naszych budowach, będziemy się spotykać, szkolić i rozmawiać o bezpieczeństwie. Jak co roku, chcemy tą akcją zwrócić uwagę na kwestie związane z poprawą bezpieczeństwa na budowach. Zapraszamy do skorzystania z przygotowanych materiałów, ...

Dokumentacja szkolenia BHP

Dokumenty szkoleniowe to nie tylko zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Na dokumentację szkolenia bhp, na którą składają się m.in.: 1) programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk, 2) dzienniki zajęć, 3) protokoły przebiegu egzaminów, 4) rejestr wydanych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia - brak jest wymagań prawnych regulujących okres jej przechowywania. Należy jednak przyjąć, że dokumentacja ...

Naruszanie przepisów przez pracowników a odpowiedzialność pracodawcy

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 2015 r. II UK 415/14   Pracodawca ponosi odpowiedzialność (gdy pracownicy wykonywali pracę na wysokości bez zabezpieczenia) za to, że tolerował łamanie zasad bhp. W każdym przypadku, nawet jeżeli bezpośrednim sprawcą naruszenia przepisów bhp jest pracownik, istotne jest ustalenie czy naruszenie to można zakwalifikować jako następstwo działania lub zaniechania pracodawcy ...

Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu

  Rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013, poz. 963 ze zm.). Formy dozoru technicznego, rodzaje, zakres i terminy ...

Bezpieczeństwo przy pracach z prądem elektrycznym

Prąd elektryczny może pośrednio lub bezpośrednio wywrzeć ujemne działanie na organizm ludzki. Działania pośrednie prądu to: • skutki wyładowań iskrowych lub łukowych, np. działanie szkodliwe na wzrok, różnego rodzaju oparzenia, • wtórne skutki związane z przepływem prądu przez ciało, np. obrażenia wynikłe z upadku spowodowanego porażeniem. Działanie bezpośrednie prądu polega na włączeniu ciała lub jego ...