header_image

Naruszanie przepisów przez pracowników a odpowiedzialność pracodawcy

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 2015 r. II UK 415/14   Pracodawca ponosi odpowiedzialność (gdy pracownicy wykonywali pracę na wysokości bez zabezpieczenia) za to, że tolerował łamanie zasad bhp. W każdym przypadku, nawet jeżeli bezpośrednim sprawcą naruszenia przepisów bhp jest pracownik, istotne jest ustalenie czy naruszenie to można zakwalifikować jako następstwo działania lub zaniechania pracodawcy ...

Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu

  Rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013, poz. 963 ze zm.). Formy dozoru technicznego, rodzaje, zakres i terminy ...

Bezpieczeństwo przy pracach z prądem elektrycznym

Prąd elektryczny może pośrednio lub bezpośrednio wywrzeć ujemne działanie na organizm ludzki. Działania pośrednie prądu to: • skutki wyładowań iskrowych lub łukowych, np. działanie szkodliwe na wzrok, różnego rodzaju oparzenia, • wtórne skutki związane z przepływem prądu przez ciało, np. obrażenia wynikłe z upadku spowodowanego porażeniem. Działanie bezpośrednie prądu polega na włączeniu ciała lub jego ...

Zasady bezpieczeństwa podczas prac na wysokości

Pracą na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Nie zalicza się do prac na wysokości pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta: - osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami ...

Promocja kwietniowa

wiecień to miesiąc gdzie przyorda budzi się do życia. To czas wzmożonych prac w prawie wszystkich gałęziach gospodarki. Dla naszych obecnych i przyszłych klientów przygotowaliśmy nową promocję. Przy zamówieniu usług lub produktów o wartości minimum 300 zł w okresie trwania promocjimożecie Państwo zupełnie darmowo skorzystać z problemtycznej/wycinkowej kontroli stanu BHP Zakres kontroli ustalmy indywidualnie z ...

Aktualizacja ryzyka zawodowego

Zgodnie z §39a ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2013 r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm) pracodawca ocenia ryzyko zawodowe występujące przy wykonywanych pracach, w szczególności przy doborze wyposażenia stanowisk i miejsc pracy, stosowanych substancji i preparatów ...

Pomiary czynników szkodliwych

Hałas w środowisku pracy, w rozumieniu rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, jest czynnikiem szkodliwym dla zdrowia. Przeprowadzenie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy powinno być zlecone laboratorium, które posiada akredytację na podstawie przepisów ustawy o systemie oceny zgodności. W przypadku braku laboratoriów akredytowanych ...

Pyły w środowisku pracy

Pyły są jednym z głównych czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy. Szkodliwe działanie pyłów na organizm człowieka może być przyczyną wielu chorób, w tym pylicy płuc i nowotworów. Zapewnienie skutecznego ograniczania działania pyłów na pracownika wymaga: określenia rodzaju i stężenia; dokonania oceny narażenia pracowników na szkodliwe działanie pyłów; przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego pracowników narażonych na działanie ...

Mniej obowiązkowych szkoleń dla operatorów maszyn

Z dniem 1 kwietnia 2017 roku zmianie ulega rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U. poz. 1263). Celem wprowadzanej nowelizacji jest dostosowanie wykazu maszyn i urządzeń do zmian związanych z postępem technicznym, a ...

Praca monotypowa

Monotypię możemy zaliczyć do obciążenia dynamicznego, które związane jest z aktywnością ruchową. Aktywność ruchowa jest elementem definicji monotypii (powtarzalne ruchy robocze) oraz obciążenia dynamicznego. Monotypia pracy polega na wykonywaniu stale powtarzalnych ruchów roboczych – przykładem może być praca przy taśmie produkcyjnej). Obciążenie fizyczne można podzielić na: • obciążenie statyczne - powstające w wyniku wysiłku statycznego, podczas ...