header_image

Kontrola regałów magazynowych

Kontrola regałów magazynowych
Sprawdzanie regałów magazynowych Regały magazynowe służące składowania towarów powinny być sprawne. W ten sposób zagwarantowana jest ich bezpieczne eksploatacja. W tym celu zaleca planowanie kontroli, mających na celu wykrycie ewentualnych nieprawidłowości podczas normalnego użytkowania regału.   Przeprowadzanie regularnych kontroli regału: 1)   zapobiegnie zniszczeniu składowanych towarów względnie regału i/lub powstaniu zagrożenia zdrowia lub życia personelu obsługi ...

Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy”

Konkurs
Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczęła w bieżącym roku organizację konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pn. „Poznaj swoje prawa w pracy”. Konkurs jest organizowany w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Konkurs jest formą popularyzacji tego programu oraz sprawdzianem jego efektywności dla szkół i ...

Dzień pracownika służby BHP

Dzień pracownika służby BHP
19 września to Dzień Pracownika Służby BHP. Został ustanowiony w październiku 2010 r. na Kongresie Służby BHP. Ostatecznie jednak o dacie zadecydowali delegaci na Nadzwyczajnym Zjeździe Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP w grudniu 2010 roku, podejmując stosowną uchwałę. Tym samym już ósmy raz BHP-owcy będą świętować swoje święto. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy to bardzo ważny ...

Kary porządkowe

Kary porządkowe
  Pracodawca zgodnie z kodeksem pracy może ukarać pracownika. Pracodawca może stosować on karę upomnienia, nagany lub karę pieniężną. Odwołując się do kryterium rodzaju kary, ustawodawca dzieli, odnoszące się do bezprawności, jako pierwszej przesłanki odpowiedzialności, przekroczenia porządkowe wymienione w przepisie art. 108 KP na dwie grupy . Do pierwszej, wyróżnionej z uwagi na możliwość zastosowania sankcji ...

Terminowe zaświadczenia kwalifikacyjne ?

Terminowe zaświadczenia kwalifikacyjne ?
  Rada Ministrów przyjęła w dniu 28.08.2018 projekt nowelizacji Ustawy o Dozorze Technicznym. Nowela wprowadza czasowe zaświadczenia kwalifikacyjne, które potwierdzają  umiejętności praktyczne osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne. Minimalny okres ich ważności wyniesie 5 lat, a maksymalny – 10 lat.  Będzie on zależeć od rodzaju urządzenia, np. na dźwigi, wyciągarki i wciągniki będzie to 10 lat, ...

Tamowanie krwotoków

Tamowanie krwotoków
W razie wystąpienia krwotoku należy zawsze starać się zatamować go możliwie najprostszym i najszybszym sposobem. Tamowanie krwawienia na kończynach polega na: 1)   ucisku tętnicy doprowadzającej krew 2)   uniesieniu kończyny lub maksymalnym zgięciu kończyny w stawie   Lekkie krwawienie tamuje się przez uniesienie kończyny i nałożenie opatrunku na ranę. Silne krwawienia tamuje się uciskając miejsce zranienia ...

Bezpieczna praca żurawi budowlanych

Bezpieczna praca żurawi budowlanych
DOPUSZCZENIE DO PRACY   zaświadczenie uprawniające do obsługi żurawia określonej kategorii, grupy, rodzaju lub typu. orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy na stanowisku operatora zmawia szynowego, wydana przez lekarza medycyny pracy, znajomość instrukcji obsługi i eksploatacji danego typu żurawia oraz instrukcji przeciwpożarowej, przeszkolenie w ramach szkolenia wstępnego z zakresu bhp. które powinno obejmować instruktaż ogólny, ...

Odległości dotyczące drabin

Odległości dotyczące drabin
Odległości umieszczania drabin, podane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie –pokrywają się z wiedzą techniczną zawartą w normach. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji. Szerokość takich drabin ...

Odległości bezpieczeństwa

Odległości bezpieczeństwa
Wytyczne odnośnie bezpiecznych odległości od niebezpiecznych elementów maszyn i urządzeń zostały wskazane w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z § 47 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy do każdego stanowiska pracy powinno być zapewnione bezpieczne i wygodne dojście, przy czym jego wysokość na ...

Okulary przeciwsłoneczne jako środek ochrony indywidualnej

Okulary przeciwsłoneczne jako środek ochrony indywidualnej
Okulary przeciwsłoneczne jako środek ochrony indywidualnej Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikom nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej, które zabezpieczają przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy. Pojęcie „środowisko pracy” obejmuje warunki środowiska materialnego (określonego czynnikami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi), w którym odbywa się proces pracy. Promieniowanie słoneczne zaliczane jest do zagrożeń występujących w środowisku pracy dla osób ...