Bezpieczna praca żurawi budowlanych

DOPUSZCZENIE DO PRACY

 

 1. zaświadczenie uprawniające do obsługi żurawia określonej kategorii, grupy, rodzaju lub typu.
 2. orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy na stanowisku operatora zmawia szynowego, wydana przez lekarza medycyny pracy,
 3. znajomość instrukcji obsługi i eksploatacji danego typu żurawia oraz instrukcji przeciwpożarowej,
 4. przeszkolenie w ramach szkolenia wstępnego z zakresu bhp. które powinno obejmować instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy oraz szkolenie podstawowe.
 5. znajomość sygnałów porozumiewawczych z hakowym
 6. Operator żurawia podczas wykonywania pracy powinien być wyposażony w: kombinezon, obuwie robocze na twardych i chropowatych podeszwach, nakrycie głowy i rękawice ochronne
 7. Operator żurawia jest odpowiedzialny za obsługę żurawia, jego stan techniczny i stosowanie się do instrukcji obsługi i eksploatacji żurawia.
 8. Operator żurawia powinien stawić się do pracy trzeźwy, wypoczęły i w dobrej kondycji psychofizycznej.

zuraw

WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY ŻURAWIA

 1. Wszystkie rodzie zawiesi używanych do transportu ładunków powinny być atestowane i odpowiednio dostosowane do masy i gabarytów ładunku.
 2. Dopuszczalne obciążenie robocze (DOR) zawiesi dwu- i wielocięgnowych uzależnione jest od wielkości kąta wierzchołkowego mierzonego po przekątnej między cięgnami i powinno wynosić -    przy kącie 450-90% DOR. – przy kącie 900 – 70% DOR, – przy kącie 1200 – 50% DOR -  (przy czym kąt 1200 jest maksymalnym, dopuszczalnym kątem rozwarcia zawiesi)
 3. Przy użyciu zawiesi wielocięgnowego dla określenia DOR należy przyjmować, że pracują tylko dwa zawiesia mające największy kąt rozwarcia.
 4. Zawiesia wykonane z lin stalowych powinny być niezwłocznie wycofane z eksploatacji jeżeli na długości równej ośmiokrotnej średnicy liny liczba pękniętych drutów w zewnętrznej warstwie drutów jest większa niż – 10° wszystkich drutów w linie dla lin przeciwzwitych. – 5° wszystkich drutów w linie dla lin współzwitych.
 5. występuje przerdzewienie, zerwanie splotki, deformacje wgniecenia wyjście rdzenia na zewnątrz lub inne uszkodzenia
 6. Zawiesia wykonane z łańcuchów powinny być niezwłocznie wycofane z eksploatacji, jeżeli – zużycie pręta ogniwa łańcucha jest większe niż 10% jego grubości pierwotnej. – ogniwa uległy deformacji, są popękane powierzchniowo, mają widoczne wgniecenia
 7. Haki żurawia i zawiesi powinny być niezwłocznie wycofane eksploatacji, jeżeli – na skutek starcia eksploatacyjnego nastąpiło zmniejszenie przekroju części chwytnej haka ponad 10% jego wartości początkowej – wystąpiły pęknięcia lub ostre wgniecenia na powierzchni haka. – na skutek odkształcali plastycznych nastąpiło rozwarcie gardzieli haka ponad 5% jego wartości początkowej
 8. Elementy zawiesi zakładane bezpośrednio na hak żurawia (ogniwa, pętle itp.) powinny swobodnie wkładać się na dno gardzieli haka
 9. Transport ludzi w koszu zawieszonym na haku żurawia oraz wykonywanie prac tego kosza może mieć miejsce wtedy gdy ustawienie rusztowań jest niemożliwe lub nieopłacalne, a wykorzystywanie kosza ma charakter dorywczy W koszu me powinno pracować więcej niż dwóch pracowników.  Warunki techniczne, które należy spełnić.
 10. konstrukcja kosza powinna być uzgodniona z organami dozoru technicznego
 11. eksploatujący kosz zobowiązany jest opracować instrukcję określającą
 12. zakres i charakter prac wykonywanych z kosza oraz warunki techniczne i atmosferyczne, w jakich prace te mogą być wykonywane.
 13. zakres i charakter czynności kontrolnych poprzedzających każdorazowe przystąpienie do wykonywania prac z kosza.
 14. obowiązki operatora żurawia.
 15. obowiązki pracowników wykonujących pracę z kosza oraz osób współpracujących
 16. sposób porozumiewania się pracowników znajdujących się w koszu z operatorem żurawia oraz osobami współpracującymi.
 17. sposób ewakuacji pracowników z kosza w sytuacjach awaryjnych (np. po awarii silnika)

 

Leave a Reply