Bezpieczeństwo pracy podczas prac w rybactwie śródlądowym

Bezpieczeństwo pracy podczas prac w rybactwie śródlądowym

 

Pracodawca podczas pracy powinien wyposażyć pracowników w odzież roboczą i ochronną oraz sprzęt ochrony osobistej określony w resortowych normach przydziału, a podczas pracy na wodzie również w osobisty sprzęt ratunkowy (pas lub kamizelkę ratunkową). Zakład pracy powinien wyposażyć w osobisty sprzęt ratunkowy inne osoby przebywające na statku rybackim. Materiały niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia należy przechowywać w osobnych, suchych, zamykanych pomieszczeniach, w szczelnych opakowaniach, z wyraźnym określeniem zawartości i napisem lub znakiem ostrzegawczym. Napis lub znak ostrzegawczy powinien być również umieszczony na pomieszczeniu.

Przy używaniu substancji łatwo palnych w pobliżu czynnych silników i urządzeń wywołujących iskrzenie oraz źródeł otwartego ognia należy zachować szczególną ostrożność. Każdy zakład pracy jest obowiązany zapoznać pracowników z przepisami o ochronie przeciwpożarowej i zasadami postępowania na wypadek pożaru.

Niedozwolone jest naprawianie statku rybackiego oraz sprzętu połowowego na wodzie podczas silnego wiatru lub w innych warunkach, stwarzających dodatkowe niebezpieczeństwo a w razie wystąpienia usterek w działaniu maszyn i urządzeń, braków w wyposażeniu lub uszkodzeń, których pracownik nie może usunąć we własnym zakresie, gdy mogą zagrażać bezpieczeństwu pracy, należy je zgłaszać przełożonym.

Ważne też jest, aby statki rybackie i pojemniki służące do przewożenia i przenoszenia ryb powinny być utrzymywane w czystości i myte po każdym użyciu. Istotne też jest, aby podczas przemieszczania beczek należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza wykorzystywać do tego pochylnie wykonane z mocnego materiału i zabezpieczone przed opadnięciem.

Połów i praca na wodzie są zabronione w warunkach zagrażających życiu rybaków, a w szczególności podczas silnego wiatru lub burzy. O rozpoczęciu połowu decyduje kierownik zakładu pracy lub – z jego upoważnienia – brygadzista, kierownik grupy połowowej albo rybak. Członkowie grupy połowowej przy wypływaniu na wodę obowiązani są zabierać ze sobą osobisty sprzęt ratunkowy.

Zabrania się:

1)    zabierać na statek osób i ładunku ponad dopuszczalne obciążenie.

2)    prac i połowów na tafli przezroczystego lodu o grubości mniejszej niż 12 cm.

3)    przewożenia niewodów końmi lub pojazdami mechanicznymi po tafli przezroczystego lodu o grubości mniejszej niż 18 cm,

4)    połowu w czasie silnego wiatru, burzy lub deszczu,

5)    używania do połowów statków rybackich wykonanych z materiałów dobrze przewodzących prąd elektryczny,

6)    dotykania obudowy uruchomionego agregatu prądotwórczego oraz nie izolowanych części elektrod będących pod napięciem,

7)    zanurzania jakiejkolwiek części ciała w odległości mniejszej niż 20 m od elektrod będących pod napięciem.

rybactwo

Zgodnie z przepisami połów za pomocą prądu elektrycznego może być prowadzony przy widoczności co najmniej 25 m, temperaturze od minus 5o do plus 35oC i prędkości wiatru do 4o w skali Beauforta. Statki rybackie, na których znajdują się elektryczne urządzenia do połowu, należy oznakować stosownymi tablicami informacyjnymi i ostrzegającymi o metodzie połowu. Podobnie należy oznakować miejsce elektrycznego połowu z brzegu.

W razie połowu siecią podłączoną do urządzenia elektrycznego należy wyłączyć agregat najpóźniej w chwili, gdy układ elektrod zbliży się do statku rybackiego na odległość 15 m.

Zgodnie z przepisami BHP prace z użyciem substancji zawierających trujące związki lotne można powierzać jedynie mężczyznom, u których nie występują zmiany chorobowe tarczycy, wątroby, nerek i serca. Odzież ochronna i sprzęt ochrony osobistej powinny być po pracy oczyszczone i pozostawione w miejscu stałego przechowywania.

 

Leave a Reply