Bezpieczeństwo na podestach ruchomych

 

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY 

1. Obsługiwać urządzenie zgodnie z jego instrukcją.

2. Uruchamiać i hamować mechanizmy napędowe podestu powoli, bez podrywania i szarpnięć.

3. Przestrzegać przepisów i zasad bhp.

4. Nadzorować prace urządzenia i reagować na wszelkie nieprawidłowości związane z pracą urządzenia.

5. Stosować sygnały ostrzegawcze.

6. Przestrzegać, aby wchodzenie (i schodzenie) osób na platformę roboczą podestu ruchomego odbywało się, gdy platforma znajduje się w najniższym położeniu lub w położeniu przewidzianym do wchodzenia, a także, jeśli jest wyposażona w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcją producenta.

7. Przestrzegać, aby na platformie roboczej podestu ruchomego nie przebywało jednocześnie więcej osób, niż przewiduje instrukcja producenta.

podestruch

Zabronione jest: 

• wykonywanie gwałtownych ruchów na platformie roboczej,

• przechylanie się przez poręcze,

• gromadzenie wyrobów, materiałów i narzędzi po jednej stronie platformy roboczej,

• opieranie się o ścianę obiektu budowlanego przez osoby znajdujące się na platformie,

• łączenie ze sobą dwóch sąsiednich platform roboczych oraz przechodzenie z jednej na drugą,

• przebywanie i przechodzenie pod podestem,

• użytkowanie podestu w czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10 m/s,

• obciążanie podestu ponad dopuszczalny udźwig,

• użytkowanie podestu przy złej widoczności,

• użytkowanie podestu jako dźwigu do transportu materiałów,

• wykonywanie jakichkolwiek prac montażowych, naprawczych lub kon-serwacyjnych w czasie ruchu podestu,

• użytkowanie podestu niesprawnego technicznie,

• opuszczanie platformy roboczej skokami lub z nadmierną prędkością,

• nagłe zmienianie kierunku ruchu platformy,

• opuszczanie stanowiska pracy, gdy podest nie jest zabezpieczony przed urucho-mieniem przez osoby nieupoważnione.

 

 

 

Leave a Reply